Wsparcie społeczne a zachowania agresywne młodzieży ponadgimnazjalnej z uwzględnieniem płci oraz wieku badanej grupy Social support and aggressive behaviours of secondary-school youth, with considerations for gender and age of the examined group

Miniatura obrazu
Data
2018-09
Autorzy
Ławnik, Anna
Marcinowicz, Ludmiła
Szepeluk, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Wstęp. Wsparcie społeczne to proces, w którym osoba próbuje zaspokoić potrzeby innej, dzięki takiemu działaniu wspierana jednostka czuje się lubiana, kochana, szanowana i ceniona. Zachowania agresywne mają na celu wyrządzenie krzywdy i doprowadzenie do utraty cenionych społecznie wartości, zadanie bólu fizycznego lub moralnego innemu człowiekowi. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego, województwa lubelskiego. Badania realizowano techniką ankiety audytoryjnej nadzorowanej przez autorkę pracy. Wyniki. Ogólna agresja kobiet wiązała się istotnie statystycznie ze wsparciem oceny. Na poziom ogólny agresji wśród mężczyzn istotny wpływ miało wsparcie poczucia wartości oraz ogólne wsparcie społeczne. Nie wykazano różnicy pomiędzy wsparciem społecznym a agresją ogólną wśród badanych w wieku 19-21 lat. Ogólna agresja młodzieży w wieku 18 lat wiązała się z poziomem wsparcia materialnego oraz ogólnego wsparcia społecznego. Wnioski. Poczucie wsparcia społecznego różnicuje młodzież ponadgimnazjalną o różnym poziomie wsparcia społecznego w zakresie zachowań agresywnych, silniej przy podziale ze względu na płeć niż na wiek.
Introduction. Social support is a process in which a person tries to satisfy the needs of another person, resulting in this person’s feeling liked, loved, respected and valued. Aggressive behaviours are intended to cause physical and moral harm to other people as well as cause them to lose socially appreciated values, inflict physical or moral pain upon another human being. Material and methods. The research was carried out among secondary school students from Biała Podlaska District, in Lublin Province. The research was carried out using the random questionnaire survey technique supervised by the author of the work. Results. General aggression among women was related to support of self-esteem in a statistically significant way. The level of general aggression among men was significantly influenced by the support of the sense of value and general social support. No difference was demonstrated between social support and general aggression among respondents aged 19-21. General aggression of youth aged 18 was related to the level of financial support and general social support. Conclusions. The sense of social support differentiates secondary-school youth with various levels of social support in the scope of aggressive behaviour; differentiation is more accented with respect to gender than age division.
Opis
Słowa kluczowe
przejawy agresji, wymiary wsparcia społecznego, wiek młodzieńczy, manifestations of aggression, dimensions of social support, adolescence
Cytowanie
Ławnik, A., Marcinowicz, L., Szepeluk, A. (2018). Wsparcie społeczne a zachowania agresywne młodzieży ponadgimnazjalnej z uwzględnieniem płci oraz wieku badanej grupy. Rozprawy Społeczne, 12(3), 47-54. https://doi.org/10.29316/rs.2018.26