Choroby układu sercowo-naczyniowego – działania profilaktyczne i edukacyjne w ramach powiatowego programu profilaktyki i prewencji zdrowia „Razem dla serca” wśród mieszkańców powiatu bialskiego Diseases of the cardiovascular system – preventive and educational activities within the county program of prophylaxis and prevention of health “Together for the heart” among the inhabitants of the Biała Podlaska County

Miniatura obrazu
Data
2018-12
Autorzy
Ślifirczyk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Wstęp. Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Zmniejszenie poziomu tych czynników minimalizuje prawdopodobieństwo zachorowania, natomiast u chorych powoduje łagodniejszy przebieg dolegliwości i mniej powikłań (Kosobudzki, Bortkiewicz, 2012). Materiał i metody. Program profilaktyczny przeprowadzono wśród 2500 osób w wieku 40-60 lat z wysokim ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia. Do badań zakwalifikowano 1325 kobiet i 1175 mężczyzn. Wykorzystano kartę badania profilaktycznego składającą się z trzech etapów (pytania metryczkowe, badania obrazowe i analityczne oraz ankieta ewaluacyjna). Wyniki. U 76% osób biorących udział w projekcie potwierdzono wystąpienie zawału i udaru w rodzinie. Podejmowanie aktywności fizycznej potwierdziło jedynie 22% badanych. Niestety, aż 88,39% badanych mieszkańców powiatu bialskiego posiadało wskaźnik BMI mieszczący się w przedziale równym bądź przewyższający wartość 25. Badania analityczne wśród 88% badanych uznane zostały przez lekarzy za nieprawidłowe. Stosując algorytm SCORE blisko 60% osób poddanych badaniu zakwalifikowano do kategorii umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego. Wnioski. Zbadano, iż blisko 60% osób biorących udział w projekcie znajdowało się w umiarkowanej grupie ryzyka zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowego. Najczęstszym zaleceniem lekarzy pracujących w poradniach POZ była kontrola w poradni kardiologicznej. Zalecenie to dotyczyło ponad 27% ogółu badanych.
Introduction. Cardiovascular diseases are the most common cause of death in the world. The reduction of those risk factors minimizes the probability of disease, while in ill patients it causes a milder course of ailments and fewer complications (Kosobudzki, Bortkiewicz, 2012). Material and methods. The preventive program was conducted among 2500 people aged 40- 60 with a high risk of developing cardiovascular disease. 1325 women and 1175 men were qualified for the study. A prophylactic examination card consisting of three stages was used (metrics questions, image and analytical tests, and an evaluation questionnaire). Results. 76% of people participating in the project confirmed the occurrence of heart attack and stroke in the family. Physical activity was confirmed only by 22% of respondents. Unfortunately, as much as 88.39% of the surveyed inhabitants of the Biała Podlaska County had BMI index in the range equal to or above the value of 25. Analytical studies among 88% of respondents were considered as being incorrect by the doctors. Using the SCORE algorithm, nearly 60% of subjects were classified to the category of moderate cardiovascular risk. Conclusions. It was examined that nearly 60% of people participating in the project were in a group of moderate risk of death due to a cardiovascular incident. The control in cardiology clinics was the most frequent recommendation from doctors working in outpatient counselling centres. This recommendation related to more than 27% of all respondents.
Opis
Słowa kluczowe
choroby układu krążenia, SCORE, profilaktyka, cardiovascular diseases, prophylaxis
Cytowanie
Ślifirczyk, A. (2018). Choroby układu sercowo-naczyniowego – działania profilaktyczne i edukacyjne w ramach powiatowego programu profilaktyki i prewencji zdrowia „Razem dla serca” wśród mieszkańców powiatu bialskiego. Rozprawy Społeczne, 12(4), 75-80. https://doi.org/10.29316/rs.2018.39