Elements of Polish culture in Belarus as a component of the tourist potential of the Stankava town / Elementy polskiej kultury na Białorusi jako składnik potencjału turystycznego miejscowości Stańkowo

Miniatura obrazu
Data
2021-12-31
Autorzy
Błażejak, Yuliya
Dąbrowski, Dominik
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The paper presents the tourist potential on the example of the small town of Stankava (Polish name: Stańkowo, Stańkawa, Stańków) in the Minsk Oblast in Belarus. Materials and methods: The research was conducted by means of the diagnostic survey method using the author’s own questionnaire survey in 2019. The sample used comprised 196 respondents – inhabitants and tourists (including 142 women and 54 men). Results: The results of the study show that Stankava is a naturally and culturally attractive tourist area referring to the history of the former borderlands of Poland with an unused development potential. However, in the opinion of the respondents, the actions of local authorities regarding the preservation of historical memory and the tourist promotion of the town by means of available resources are at a very low level. When assessing the tourist infrastructure, they indicated the lack of tourist trails, services, accommodation facilities and food outlets. The insufficient marking of existing attractions and historically important places was also pointed out. In the tourists’ view, it is natural and cultural objects that are the most important holiday attraction in the researched place. Conclusions: In order to fully exploit the tourist potential of the town, it is necessary to develop its tourist and recreational infrastructure and increase the role of tourism and recreation in the development policy of the local authorities.
Przedmiot i cel pracy: W pracy przedstawiono potencjał turystyczny na przykładzie małego miasta Stańkowo w obwodzie mińskim na terenie Białorusi. Materiały i metody: Badania zostały przeprowadzone w 2019 roku z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego narzędzia – kwestionariusza ankiety. Próbę badawczą stanowiło 196 respondentów – mieszkańców i turystów (w tym 142 kobiety i 54 mężczyzn). Wyniki: Wyniki badań ukazują Stańkowo jako atrakcyjny pod względem przyrodniczym i kulturowym, obszar turystyczny nawiązujący do historii dawnych kresów Polski, posiadający niewykorzystany potencjał rozwojowy. Jednakże ocena działań miejscowych władz na rzecz podtrzymywania pamięci historycznej i promocji turystycznej miasta za pomocą dostępnych środków jest w opinii respondentów na bardzo niskim poziomie. Oceniając infrastrukturę turystyczną stwierdzono m.in. brak szlaków turystycznych, usług, obiektów noclegowych i gastronomicznych. Stwierdzono także niewystarczające oznakowanie istniejących atrakcji i miejsc ważnych historycznie. Zdaniem turystów, najważniejszą atrakcją podczas spędzania czasu wolnego w badanej miejscowości są obiekty przyrodnicze i kulturowe. Wnioski: Dla pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego miasta niezbędny jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ukierunkowanie polityki rozwoju władz lokalnych na turystykę i rekreację.
Opis
Słowa kluczowe
tourism, Stankava, Belarus, tourist potential, historical tourism, turystyka, Stańkowo, Białoruś, potencjał turystyczny, turystyka historyczna
Cytowanie
Błażejak, Y., Dąbrowski, D. (2021). Elements of Polish culture in Belarus as a component of the tourist potential of the Stankava town / Elementy polskiej kultury na Białorusi jako składnik potencjału turystycznego miejscowości Stańkowo. Economic and Regional Studies, 14(4), 495-505. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0035