Physioprophylaxis in physiotherapy and health promotion Fizjoprofilaktyka w fizjoterapii i promocji zdrowia

Miniatura obrazu
Data
2020-05-27
Autorzy
Kubińska, Zofia
Zaworski, Kamil
Shpakou, Andrei
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
According to the authors, physioprophylaxis is a preventive measure against developmental and lifestyle diseases, the aging process and disabilities through: ergonomic performance of daily and professional activities; systematic physical exercise; behaviors that strengthen pro-health factors; and which is oriented towards risk prevention. In the health care system, it is a new and effective prophylactic alternative for the prevention of ever-increasing health risks. As a health need and medical service, physioprophylaxis has officially become present in the law, standards of education and in the professional practice of most physiotherapists. On the other hand, the promotion of the health and well-being of people and the general public that emphasizes the importance of physical activity and exercise is one of a physiotherapist’s professional objectives. The aim of this work is to present an exemplary description of physioprophylaxis integrated with health promotion. The authors resolved to show the types, means and methods of its impact on health education, risk prevention and health policy.
Fizjoprofilaktyka według autorów jest to działanie zapobiegające chorobom rozwojowym i cywilizacyjnym, procesowi starzenia się i niepełnosprawności przez: ergonomiczne wykonywanie czynności życiowych i zawodowych, systematyczną aktywność fizyczną i zachowania wzmacniające czynniki prozdrowotne, ukierunkowane na zapobieganie zagrożeniom. W systemie ochrony zdrowia jest ona nową, skuteczną alternatywą profilaktyczną służącą zapobieganiu nieustannie narastającym zagrożeniom. Jako potrzeba zdrowotna i świadczenie medyczne, fizjoprofilaktyka oficjalnie stała się obecna w aktach prawa, standardach edukacji i praktyce zawodowej większości fizjoterapeutów. Natomiast promowanie zdrowia i dobrostanu osób oraz ogółu społeczeństwa, podkreślające znaczenie aktywności fizycznej i ćwiczeń jest jednym z celów zawodowych fizjoterapeutów. Celem pracy jest zaprezentowanie przykładowego opisu fizjoprofilaktyki zintegrowanej z promocją zdrowia. Postanowiono ukazać rodzaje, środki i metody jej oddziaływania w edukacji zdrowotnej, profilaktyce zagrożeń i polityce zdrowotnej.
Opis
Słowa kluczowe
health promotion, physioprophylaxis, physiotherapy, promocja zdrowia, fizjoprofilaktyka, fizjoterapia
Cytowanie
Kubińska Z, Zaworski K, Shpakou A. Physioprophylaxis in physiotherapy and health promotion. Health Prob Civil. 2020; 14(2): 100-106. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.95287