Bezpieczeństwo danych osobowych w Unii Europejskiej od 2018 roku The security of personal data in European Union since 2018

Miniatura obrazu
Data
2018-12
Autorzy
Brążkiewicz, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Intensywny rozwój technologii informatycznych w początkach XXI wieku powoduje, że dane osobowe obywateli są bezustannie przetwarzane przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych technologii cyfrowych. Tym samym rozwój technologiczny obejmuje coraz więcej obszarów życia współczesnego człowieka, w tym administracyjny, ekonomiczny i finansowy. W celu utrzymania i poprawy bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych potrzebne jest tworzenie nowych rozwiązań prawnych. Wprowadzenie jednolitych rozwiązań ponadpaństwowych w Unii Europejskiej pozwoli na wyeliminowanie lub zdecydowane ograniczenie zagrożeń związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem danych osobowych. Odpowiedzialność za to bezpieczeństwo spoczywać będzie, tak jak dotychczas na instytucjach i firmach oraz na profesjonalnie przygotowanych pracownikach nadzorujących lub przetwarzających te dane. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Unii Europejskiej w dniu 25 maja 2018 r. znalazła zastosowanie zwiększona ochrona danych osobowych poprzez: zwiększenie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych, rozliczalność przetwarzania danych osobowych, domyślność ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym bardzo wysokie kary finansowe.
Intensive development of information technology in the early 21st century means that citizens’ personal data is constantly processed using increasingly advanced digital technologies. At the same time, technological development includes more and more areas of a modern man, including administrative, economic and financial areas. In order to maintain and improve security in the field of personal data protection, it is necessary to create new legal solutions. The introduction of unitary supranational solutions in European Union will eliminate or significantly reduce the risks associated with the collection, processing and use of personal data. Responsibility for this security will rest, as it has been until now, on institutions and companies, and professionally prepared employees who supervise or process this data. When the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union came into force on 25 May 2018, increased protection of personal data will be applied by: increasing the analysis of the risk of personal data processing, accountability of personal data processing, privacy of personal data protection and liability for violation of the provisions on the protection of personal data, including very high financial penalties.
Opis
Słowa kluczowe
RODO, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo jednostki, GDPR, personal data protection, security of the individual
Cytowanie
Brążkiewicz, D. (2018). Bezpieczeństwo danych osobowych w Unii Europejskiej od 2018 roku. Rozprawy Społeczne, 12(4), 39-45. https://doi.org/10.29316/rs.2018.35