Edukacja w czasie pandemii COVID-19 w świetle aktów prawnych / Education during the COVID-19 pande-mic in the light of legal acts

Miniatura obrazu
Data
2021-08-31
Autorzy
Staszkiewicz-Grabarczyk, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Streszczenie: Uwarunkowania prawne systemu oświaty w Polsce opierają się głównie na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. W czasie pandemii trudno zaplanować formę zajęć w instytucjach szkolnych. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze czy opiekuńcze mogą odbywać się zgodnie z harmonogramem w systemie stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym. Nieprzewidywalna transmisja koronawirusa ogranicza i wymusza zasady społecznego dystansowania się, a co za tym idzie, izolowania grup społecznych. Edukacja online przez wiele lat była edukacją uzupełniającą, natomiast w sytuacji pandemii stała się podstawą edukacji systemowej.
Summary: The legal conditions of the educational system in Poland are based mainly on the Constitution of the Republic of Poland, the School Education Act of 7 September 1991, and the Act of 14 December 2016 on Educational. Law During the COVID-19 pandemic, it is difficult to plan the form of classes in school institutions. Teaching, advisory, and caring activities can take place according to the schedule in a stationary, remote, or hybrid system. The unpredictable transmission of the coronavirus limits and enforces the rules of social distancing, and thus isolating social groups. For many years, online education was a complementary education but in a pandemic situation it became the basis of systemic education.
Opis
Słowa kluczowe
system oświaty, kształcenie stacjonarne, kształcenie zdalne, kształcenie hybrydowe, education system, stationary learning, remote learning, hybrid learning
Cytowanie
Staszkiewicz-Grabarczyk, I. (2021). Edukacja w czasie pandemii COVID-19 w świetle aktów prawnych / Education during the COVID-19 pande-mic in the light of legal acts, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 15(2), 25-39. https://doi.org/10.29316/rs/138205