TikTok – nowa przestrzeń komunikacji nastolatków / TikTok is a new space for teenager’s communication

Miniatura obrazu
Data
2022-01-12
Autorzy
Dankowska-Kosman, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Przedmiotem podjętych rozważań stało się poznanie nowej formy komunikowania wśród nastolatków poprzez wykorzystanie mobilnej aplikacji internetowej TikTok. Szczególną uwagę zwrócono na atrakcyjność platformy jako miejsca w przestrzeni cyfrowej do wyrażania siebie , a także jako sposobu prezentowania upozorowanego obrazu nastolatków. Case study umożliwiło przeprowadzenie badania empirycznego w jego naturalnym kontekście ograniczonym przestrzenią i czasem z wykorzystaniem wielu źródeł. Ze względu na fakt, iż badania dotyczą osób małoletnich procedura badawcza miała szczególne znaczenie. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Wybór dzieci do badań nastąpił w sposób celowy. W trakcie przeprowadzania rozmów z dziećmi, wykorzystano także fragmenty krótkich filmów prezentowanych w aplikacji jako znaczący element rozmowy.
The subject of the considerations was to learn about a new form communication among teenagers through the use of the mobile internet application called TikTok. Particular attention was paid to the attractiveness of the platform as a place in the digital space for self-expression, as well as a way of presenting a fake image of teenagers. The case study made it possible to conduct empirical research in its natural context limited by space and time, using multiple sources. Due to the fact that the research concerns minors, the research procedure was of particular importance . The research was conducted based on the highest ethical standards. Selection of children for the research was based on their age (10-12 years). During the interviews with children, fragments of short films presented in the application were also used as a significant element of the conversation.
Opis
Słowa kluczowe
media społecznościowe, aplikacja TikTok, cyfrowa przestrzeń wyrażania siebie, upozorowany obraz użytkowników, social media, TikTok app, digital space of self-expression, fake image of users
Cytowanie
Dankowska-Kosman, M. (2021). TikTok – nowa przestrzeń komunikacji nastolatków / TikTok is a new space for teenager’s communication, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 15(3), 166-176. https://doi.org/10.29316/rs/140024