W złożonych sieciach zagrożeń ekologicznych – analiza przekazów medialnych na profilu Greenpeace Polska na portalu Facebook. Studium przypadku / In complex networks of ecological threats – analysis of media messages on the Greenpeace Polska profile on Facebook

Miniatura obrazu
Data
2021-05-31
Autorzy
Dąbrowska-Prokopowska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań analizy treści przekazów medialnych na profilu Greenpeace Polska na Facebooku. Uwaga badawcza została skupiona na analizie stosowanych przez redaktorów strategii ukierunkowanych na zaangażowanie jego użytkowników. Materiał i metody. Wykonane badanie jakościowe opierało się na metodzie analizy treści przekazu medialnego wybranego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Zastosowano również strategię studium przypadku, wymagającej pogłębionej i całościowej analizy określonego do badania profilu wraz z szerszym kontekstem jego funkcjonowania. Analiza treści dotyczyła w sumie 83 wpisów zamieszczonych na badanym profilu w przedziale dwóch miesięcy: września i listopada 2018 roku. Wyniki. Uzyskane wyniki badań zostały powiązane z szerszym kontekstem kształtowania się w społeczeństwie polskim świadomości ekologicznej, stosunku Polaków do ruchów ekologicznych oraz rozwojem social media. Wnioski. Na podstawie analizy wyników badań można wywnioskować, iż strategie medialne prezentowane na badanym profilu są ukierunkowane głównie na budowanie wizji funkcjonowania użytkowników w wirtualnej wspólnocie ludzi dbających o środowisko naturalne w sytuacji permanentnego zagrożenia ekologicznego.
The purpose of the article is to present the results of research on the analysis of media content on the Greenpeace Polska profile. Material and methods. The qualitative research carried out is based on the method of analyzing the content of the media message of a selected profile on Facebook. The content analysis concerned a total of 83 entries posted on the studied profile in the two month 2018. Results. The obtained research results were associated with the broader context of the shaping of ecological awareness in Polish society, the attitude of Poles towards ecological movements and the development of social media. Conclusions. Based on the analysis of research results, it can be concluded that the media strategies presented on the studied profile are primarily focused on building a vision of the functioning of users in the virtual community of people caring for the natural environment in a situation of permanent ecological threat.
Opis
Słowa kluczowe
analiza treści, social media, zagrożenia, ruch ekologiczny, przekaz medialny, threat, content analysis, social media, ecological movement, media message
Cytowanie