Wykorzystanie funduszy strukturalnych szansą na lepszy rozwój państwowych wyższych szkół zawodowych

Miniatura obrazu
Data
2014
Autorzy
Świerczewska-Pietras, Katarzyna
Zbucki, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie analizy stanu wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych przeznaczonych na finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w perspektywie finansowej 2007-2013, do których zaliczono Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej (PORPW) oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Do celów pracy zaliczono także przedstawienie wybranych projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007- 2013 oraz scharakteryzowanie projektów realizowanych przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (PSW im. Papieża Jana Pawła II). Podstawą analizy jest próba określenia stopnia wykorzystania funduszy europejskich i ich wpływ na rozwój państwowych szkół wyższych. Badając zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój państwowych szkół wyższych autorzy pracy analizowali polską i zagraniczną literaturę oraz dokumenty dotyczące zagadnień związanych z problematyką pozyskania funduszy strukturalnych. Do głównych dokumentów źródłowych w pracy zaliczono materiały statystyczne dotyczące stanu wykorzystania funduszy strukturalnych udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z podziałem na programy operacyjne, wdrażane w Polsce w perspektywie finansowej 2007-2013. W pracy skoncentrowano się na danych dotyczących wykorzystania funduszy UE przez uczelnie wyższe, w tym państwowe szkoły zawodowe. W pracy przedstawiono wyniki badań pozwalające stwierdzić, iż najwięcej projektów realizowanych przez PSW w perspektywie finansowej 2007-2013 pochodzi z POKL oraz PORPW. W POIG oraz POIiŚ Priorytet XIII spośród szkół i uczelni wyższych beneficjentami są w głównej mierze uniwersytety. Należy ponadto stwierdzić, iż PSW im. Papieża Jana Pawła II jest uczelnią, która wśród PSW w Polsce aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych. W perspektywie finansowej 2007-2013 pozyskała fundusze na 18 projektów o łącznej kwocie dofinansowania ok. 55 mln PLN.
Opis
Słowa kluczowe
fundusze, rozwój, uczelnia
Cytowanie