The role of ticks in the transmission of selected bacterial pathogens of human diseases

Miniatura obrazu
Data
2022-03-01
Autorzy
Teodorowicz, Patrycja
Weiner, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Ticks and the pathogens they transmit are an ever-present global health problem. In Poland, the most common species of these arachnids are Ixodes ricinus (castor bean tick) and Dermacentor reticulatus (ornate cow tick). There are risks associated with the parasitic effects of ticks. During their feedings, they can have direct and indirect effects on the affected host. Both arthropod species are characterized by a large number of microorganisms species they transmit causing bacterial, viral, and parasitic diseases. Bacterial infections are the most common among tick-borne diseases. These include Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, tularemia, and Q fever. An increasingly common clinical issue prompting the current research is co-infections, i.e. simultaneous infection of the host by several pathogens. An infection caused by multiple pathogens results in severe and atypical symptoms, prolonged duration of disease, as well as reduced response to treatment. Taking into account the ubiquity of ticks in the environment, only a thorough understanding of tick-borne diseases, including infectious agents and vectors, can lead to better control of this problem worldwide.
Kleszcze oraz przenoszone przez nie patogeny wciąż stanowią aktualny problem zdrowotny o charakterze globalnym. W Polsce najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami tych pajęczaków są kleszcze Ixodes ricinus (kleszcz pospolity) i Dermacentor reticulatus (kleszcz łąkowy). Możliwe zagrożenia związane są z pasożytniczym oddziaływaniem kleszczy. Ich żerowanie wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na zaatakowany organizm. Oba gatunki stawonogów charakteryzują się dużą liczbą gatunków przenoszonych mikroorganizmów, wywołujących choroby bakteryjne, wirusowe oraz pasożytnicze. Infekcje bakteryjne są najbardziej liczną grupą spośród chorób odkleszczowych. Zalicza się do nich m.in. boreliozę, anaplazmozę granulocytarną, tuleremię i gorączkę Q. Coraz częściej pojawiającym się zagadnieniem klinicznym, stanowiącym aktualny problem badawczy, są koinfekcje, czyli współzakażenie organizmu kilkoma patogenami. Zakażenie spowodowane przez różne patogeny skutkuje występowaniem nasilonych i nietypowych objawów, wydłużonym czasem trwania choroby, jak również brakiem odpowiedzi organizmu na zastosowane leczenie. Biorąc pod uwagę wszechobecność kleszczy w środowisku, tylko dokładne zrozumienie chorób odkleszczowych, w tym czynników zakaźnych oraz wektorów, może doprowadzić do lepszej kontroli tego problemu na całym świecie.
borelioza
tularemia
Opis
Słowa kluczowe
Lyme disease, Q fever, co-infections, human granulocytic anaplasmosis, gorączka Q, koinfekcje, anaplazmoza granulocytarna
Cytowanie
Teodorowicz P, Weiner M. The role of ticks in the transmission of selected bacterial pathogens of human diseases. Health Prob Civil. 2022; 16(1): 5-14. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.113599