Protoeconomics in the European Middle Ages and modern times / Protoekonomia w średniowieczu europejskim i czasach nowożytnych

Miniatura obrazu
Data
2019-12-31
Autorzy
Wójcicki, Włodzimierz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The thesis presents an overview of the economic issues which existed in the European Middle Ages and modern times, prior to establishing classical economics. Materials and methods: The thesis was prepared based on the literature review which included scientific publications and websites devoted to the economy, as well as to social and cultural changes. During the Middle Ages, the mere survival was no longer satisfactory for humans; the times saw the accumulation of wealth, which turned out to be a prerequisite for participation in social life. Results: The initial intellectual narrative was dominated by canonists who studied the laws emerging from religious doctrines, gradually shifting their focus to philosophy, emphasizing the importance of research methods based on reason. Many universal ideas were introduced at the time. Conclusions: a) The focus on the method used as a research tool accelerated the emergence of particular areas of scientific studies; b) Christianity constituted the cultural core in the medieval period; c) Theology, in conjunction with philosophy, constituted the source allowing for the emergence of social sciences.
Przedmiot i cel pracy: Przedstawiono podejście do zagadnień ekonomicznych europejskiego średniowiecza i w czasach nowożytnych przed powstaniem ekonomii klasycznej. Materiały i metody: Pracę przygotowano w oparciu o studia literaturowe obejmujące publikacje naukowe oraz strony internetowe poświęcone gospodarce, zmianom społecznym i kulturowym. W średniowieczu samo przeżycie przestało zadowalać ludzi, rozpoczęło się gromadzenie bogactwa, które okazywało się przepustką do uczestnictwa w życiu społecznym. Wyniki: Początkowo życie intelektualne było zdominowane przez kanonistów badających nakazy wynikające z doktryn religijnych, stopniowo w centrum uwagi znalazła się filozofia akcentująca znaczenie metody badawczej posługującej się rozumem. Powstało wiele idei uniwersalnych. Wnioski: a) Skupienie uwagi na metodzie jako narzędziu badawczym przyśpieszyło wyłanianie się poszczególnych dyscyplin naukowych; b) Epoka średniowiecza to system kulturowy, którego rdzeniem było chrześcijaństwo; c) Teologia w symbiozie z filozofią stanowiły punkt wyjścia do powstania nauk społecznych.
Opis
Słowa kluczowe
Christianity, cultural formation, mutual penetration of ideas, scientific method, development of philosophy, money, demographic changes, chrześcijaństwo, formacja kulturowa, przenikanie idei, metoda naukowa, rozwój filozofii, pieniądz, zmiany demograficzne
Cytowanie
Wójcicki, W. (2019). Protoeconomics in the European Middle Ages and modern times / Protoekonomia w średniowieczu europejskim i czasach nowożytnych. Economic and Regional Studies, 12(4), 456-470. https://doi.org/10.2478/ers-2019-0040