Towards strategic self-regulation in second/foreign language learning. Part III. Learner strategy choices and language learning success Strategiczna samoregulacja w nauce języka drugiego/obcego. Część III. Wybór strategii przez ucznia a sukces w nauce

Miniatura obrazu
Data
2018-03
Autorzy
Dąbrowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Introduction. The main aim of this series of three articles is to explore the question of what it is that makes ‘good’ language learners, what individual factors can influence the learner’s success in foreign language learning, and what teachers and learners can learn from those who succeed in this complex task. In Part I., the author reviews a number of research studies on the ‘Good Language Learner’ issue; she also attempts to summarize the main characteristics, strategies, and behaviours of successful and unsuccessful learners. Part II. presents an overview of studies focused on the role of selected individual differences and shows how the variables may influence the process and outcomes of language learning; it also indicates which strategies and behaviours of ‘good’ learners can be taught and learnt in the classroom. In Part III., the author explores the issue further and presents the results of her empirical studies aimed at identifying the features and strategies of both successful students of English as a foreign language and learners with lower achievements. Material and methods. A number of formal structured pen-and-paper questionnaires, oral surveys and learner diaries were employed to diagnose the participants’ personality traits, learning preferences and patterns of strategy use. Results. The results of the research indicate that ‘good’ and less efficient learners tend to use strategies differently. Conclusions. The pedagogical implications for L2 teaching and learning discussed in the series are closely related to the ideas of strategies-based and styles-and-strategies-based instruction in language education, self-regulated or autonomous language learning, and continued lifelong learning.
Wstęp. Niniejszy cykl trzech artykułów poświęcony jest zagadnieniu tzw. ‘dobrego’ ucznia języka obcego, związkom pomiędzy wybranymi czynnikami indywidualnymi a sukcesem w nauce oraz próbie odpowiedzi na pytanie, czego możemy nauczyć się od uczących się języków obcych, którzy odnoszą sukces. W Części I. autorka dokonuje przeglądu badań cech, strategii i zachowań ‘dobrego’ ucznia oraz przedstawia charakterystykę uczniów o wysokich i niższych poziomach osiągnięć. Część II. poświęcona jest roli wybranych czynników indywidualnych oraz omówieniu badań wskazujących na to, w jaki sposób mogą one wpływać na przebieg i wyniki nauki języka obcego oraz jakich zachowań i strategii ‘dobrych’ uczniów można nauczać i nauczyć się w klasie szkolnej. W Części III. autorka prezentuje wyniki własnych badań empirycznych mających na celu identyfikację cech i strategii uczących się o zróżnicowanych poziomach osiągnięć w nauce języka angielskiego jako obcego w warunkach szkolnych. Materiał i metody. W badaniach wykorzystano narzędzia do diagnozy wybranych cech osobowości, stylów poznawczych oraz indywidualnych preferencji i wzorców aktywacji strategii uczenia się. Wyniki. Wyniki badań wskazują na istnienie różnic w stosowaniu strategii przez ‘dobrych’ i mniej skutecznych uczniów. Wnioski. Implikacje pedagogiczne zagadnień omawianych w tej serii artykułów powiązane są z ideą instrukcji strategicznej w edukacji językowej, samoregulacji i autonomii w nauce oraz umiejętnościom niezbędnym do kontynuacji uczenia się przez całe życie.
Opis
Słowa kluczowe
‘good’ language learners, ‘less successful’ language learners, individual differences, learning strategies, self-regulation in learning, ‘dobry’ uczeń języka obcego, uczeń o niższych poziomach osiągnięć, różnice indywidualne, strategie uczenia się, samoregulacja w nauce
Cytowanie
Dąbrowska, M. (2018). Towards strategic self-regulation in second/foreign language learning. Part III. Learner strategy choices and language learning success. Rozprawy Społeczne, 12(1), 29-39. https://doi.org/10.29316/rs.2018.04