Rodzina a terapia dzieci niepełnoletnich w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach Family and therapy of underage children in the Rehabilitation Center for Persons Addicted to Psychoactive Substances in Palegna

Miniatura obrazu
Data
2019-07-18
Autorzy
Pawelec, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Artykuł podejmuje tematykę oddziaływania rodziny na niepełnoletnich pacjentów podejmujących terapię w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień w Pałęgach. To zwłaszcza ona stanowi dla nich najważniejsze wsparcie poprzez motywowanie do leczenia i wzmacniania do zmiany. Autor przedstawia jakie działania ze strony opiekunów sprzyjają terapii, a jakie je zakłócają. Ukazuje jak wygląda procedura przyjęcia na terapię i realizacja kontraktu terapeutycznego przez opiekunów prawnych. Autor podjął rozważania na temat granic w relacjach z dziećmi oraz zachowań konsekwentnych, które w terapii uzależnień mają szczególne znaczenie. Stwierdza również, iż współpracując z rodziną można zrealizować określone cele terapeutyczne i skutecznie pomóc dziecku.
This article deals with the impact of a family on juvenile patients undergoing therapy in a stationary addiction treatment centre in Pałęgach. Family constitutes the most important form of support for patients through motivating them to undergo treatment and giving them the strength to change. The author outlines which actions of the caregiver are conducive to the therapy and which can interfere with it. It describes the procedure of patient’s admission into therapy and the therapeutic contract with legal guardians. The author researches the topics of limitations in the relationship with children as well as consistency in behaviour, which is especially crucial in the addiction therapy. The author also concludes that, by cooperating with the family, the therapist can achieve the therapeutic goals and effectively help the child.
Opis
Słowa kluczowe
rodzina, nastolatek, terapia, uzależnienie, family, teenager, therapy, addiction
Cytowanie
Pawelec J. (2019). Rodzina a terapia dzieci niepełnoletnich w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach. Rozprawy Społeczne, 13(1), 49-56. https://doi.org/10.29316/rs.2019.06