New concepts for rural development in the strategies and policies of the European Union / Nowe koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w strategiach i politykach Unii Europejskiej

Miniatura obrazu
Data
2018-09
Autorzy
Adamowicz, Mieczysław
Zwolińska-Ligaj, Magdalena Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The subject of the analysis is the concept of rural development in the European Union countries and its connection with the evolution of the common agricultural policy and the transformation of the cohesion policy. The aim of the study is to discover and assess the scale and method of supporting the rural development in the European Union countries through common agricultural policy and to present the underlying theoretical-cognitive and political-practical premises for shaping rural development strategies. Materials and methods: The official documents and subject literature are submitted for critical analysis and evaluation by authors. Results: This paper presents methods of defining and classifying rural areas and rural development through common agricultural policy and cohesion policy. It specifically outlines the concepts of multifunctional and intelligent development linked to the Europe 2020 strategy and the Cork political declarations. The new concept of smart villages and rural-urban partnership is also presented. Conclusion: The processes of rural policy separation and the need for creating national methods of the coordination of community policies and the use of European funds are indicated.
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem analizy jest koncepcja rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej i jej powiązanie z ewolucją wspólnej polityki rolnej i przekształceniem polityki spójności. Celem opracowania jest poznanie i ocena skali i sposobu wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez wspólną politykę rolną oraz przedstawienie leżących u podstaw tego wsparcia koncepcji teoretyczno-poznawczych i polityczno-praktycznych przesłanek kształtowania strategii rozwoju obszarów wiejskich. Materiały i metody: Wykorzystano oficjalne dokumenty, literaturę problemu, poddano krytycznej analizie i ocenie autorskiej. Wyniki: W pracy przedstawiono sposoby definiowania i klasyfikacji obszarów wiejskich oraz sposoby wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez wspólną politykę rolną i politykę spójności. Zarysowano szczególnie koncepcje wielofunkcyjnego i inteligentnego rozwoju powiązane ze strategią Europa 2020 oraz politycznymi deklaracjami z Cork. Przedstawiono także nową ideę inteligentnych wsi i partnerstwa wiejsko-miejskiego. Wnioski: Wskazano na procesy wyodrębniania się polityki rozwoju obszarów wiejskich i potrzebę kształtowania racjonalnego jej modelu przez koordynację polityk wspólnotowych i regionalne wykorzystanie funduszy europejskich.
Opis
Słowa kluczowe
common agricultural policy, cohesion policy, multifunctional development, smart village, partnership, wspólna polityka rolna, polityka spójności, rozwój wielofunkcyjny, inteligenta wieś, partnerstwo
Cytowanie
Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2018). New concepts for rural development in the strategies and policies of the European Union / Nowe koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w strategiach i politykach Unii Europejskiej. Economic and Regional Studies, 11(30), 7-31. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0022