Zagrożenia powietrza elementem bezpieczeństwa w dobie zagrożeń koronawirusa

Miniatura obrazu
Data
2020
Autorzy
Kopczewski, Marian
Kałuża, Paweł
Ciekanowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Powietrze, od czasów istnienia rodzaju ludzkiego, postrzegane jest jako „surowiec” niezbędny, a wręcz konieczny do istnienia życia na Ziemi. Tak więc, ochrona powietrza nie jest już tylko problemem ograniczającym się do przypominania ogólnej zasady, że jest ono niezbędne i konieczne dla życia na Ziemi. Celem rozważań pracy jest analiza wdrażania podstaw prawnych i czynności podejmowanych w celu ochrony powietrza, w tym wpływających na jego jakość, ocenę stanu realizacji oraz prognozy na najbliższą przyszłość. Zasadniczy problem, jaki zamierza się rozwiązać w pracy, można wyrazić pytaniem: jakie procedury należy podejmować, aby wyeliminować zanieczyszczenia powietrza, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w tym koronawirusem?
Since the times of the existence of mankind, air has been perceived as a “raw material” necessary or even necessary for the existence of life on Earth. So preserving air is no longer just a problem to remind you of the general principle that it is indispensable and necessary to life on Earth. The aim of the study is to analyze the implementation of legal bases and actions taken to protect air, including those affecting its quality, assessment of the implementation status and forecasts for the near future. The fundamental problem that is intended to be solved at work can be expressed by the question: what procedures should be taken to eliminate air pollution having a direct impact on safety?
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, koronawirus, nauka, powietrze, zagrożenia, security, coronavirus, science, air, threats
Cytowanie