Analysis of dairy value chain in Ada’a Berga district, Ethiopia / Analiza łańcucha wartości produktów mleczarskich w ueredzie Ada'a Berga, Etiopia

Miniatura obrazu
Data
2021-12-31
Autorzy
Jara, Gemechu Ordofa
Tolassa, Tekle Bobo
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: Dairy production has key functions in food security and poverty reduction, however, dairy farmers do not always benefit from this production. The aim of the study was to analyze the dairy value chain in Ada’a Berga district, Ethiopia. Materials and methods: Primary and secondary research was employed. Using pretested structured questionnaires primary data was collected from 123 dairy producers, 48 actors and 30 dairy consumers. Value chain analysis, a practical method for assessing policymaking appropriateness, was applied for the analysis. Results: The study results revealed the lack of structured dairy value chain, poor performance and weak linkage among dairy value chain actors. Conclusions: There is a need to strengthen input suppliers, the dairy market and dairy cooperatives, as well as to improve the dairy herd, introduce contract farming and control unlicensed traders. Such initiatives will enhance dairy value chain development and sustainability within the district.
Przedmiot i cel pracy: Produkcja mleczarska pełni kluczowe funkcje w bezpieczeństwie żywności i redukcji ubóstwa, jednakże hodowcy bydła mlecznego nie zawsze czerpią korzyści z produkcji. Celem pracy była analiza łańcucha wartości produktów mleczarskich w dystrykcie Ada'a Berga w Etiopii. Materiały i metody: Zastosowano badania pierwotne i wtórne. Używając wcześniej przetestowanych, ustrukturyzowanych kwestionariuszy, zebrano dane pierwotne od 123 producentów produktów mlecznych, 48 podmiotów i 30 konsumentów produktów mlecznych. Zastosowano analizę łańcucha wartości, praktyczną metodę służącą do oceny adekwatności polityki. Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały brak ustrukturyzowanego łańcucha wartości w przemyśle mleczarskim, słabe wyniki i słabe powiązania między podmiotami łańcucha wartości w przemyśle mleczarskim. Wnioski: Należy wzmocnić dostawców czynników produkcji, rynek mleczarski i spółdzielnie mleczarskie, a także poprawić stan bydła mlecznego, wprowadzić chów kontraktowy i kontrolować nielicencjonowanych handlowców. Takie inicjatywy wzmocnią rozwój łańcucha wartości produktów mleczarskich i jego zrównoważony rozwój w tym ueredzie.
Opis
Słowa kluczowe
dairy, value chain, challenges, Ethiopia, mleczarstwo, łańcuch wartości, wyzwania, Etiopia
Cytowanie
Jara, G.O., Tolassa, T.B. (2021). Analysis of dairy value chain in Ada’a Berga district, Ethiopia / Analiza łańcucha wartości produktów mleczarskich w ueredzie Ada'a Berga, Etiopia. Economic and Regional Studies, 14(4), 445-464. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0031