Analiza systemu motywacyjnego pracowników kadry administracyjnej jednostki sektora publicznego Analysis of the incentive scheme for the administration staff of public sector units

Miniatura obrazu
Data
2018-06
Autorzy
Tokarski, Daniel
Smarzewska, Agnieszka
Szepeluk, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Wstęp. Przedmiotem badań była ocena opinii pracowników kadry administracyjnej jednostki sektora publicznego w tym przypadku Uczelni Wyższej nt. wewnętrznego systemu motywacyjnego. Celem pracy było określenie najbardziej istotnych bodźców motywacyjnych z uwzględnieniem podziału na motywatory płacowe oraz pozapłacowe. Materiał i metody. Badanie zrealizowano przy pomocy kwestionariusza ankiety online, na zasadzie doboru celowego respondentów, tj. każdy pracownik administracyjny otrzymał maila z linkiem do kwestionariusza ankiety wraz z prośbą o wzięcie udziału w badaniu. Wyniki. Badania własne przeprowadzane za pomocą kwestionariusza ankiety wykazały, iż głównymi czynnikami motywującymi pracowników administracyjnych do pracy są m.in.: wysokość wynagrodzenia zasadniczego, możliwość awansu, zmiana stopnia zaszeregowania, stabilność zatrudnienia, skonkretyzowane i jasno wyznaczone cele oraz premia uznaniowa. Wnioski. Płacowe czynniki motywacyjne są dla respondentów kluczowe w procesie samorealizacji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Oznacza to, że pracownicy najbardziej cenią sobie fakt stałej, dobrze płatnej pracy z możliwością rozwoju.
Introduction. The subject of the research was the assessment of the opinions held by the administration staff of a public-sector unit - in this case of a University - on the subject of internal incentive system. The aim of the work was to determine the most important motivational incentives, including the division into remunerative and non-remunerative motivators. Material and methods. The survey was carried out using an online questionnaire, on the basis of targeted selection of respondents, i.e. each administration employee received an e-mail with a link to the questionnaire, along with a request to participate in the survey. Results. Proprietary research carried out using a questionnaire survey showed that the main factors motivating administration employees to work are, among others, basic salary amount, promotion opportunities, change of rank, stability of employment, specific and clearly defined goals and discretionary bonus. Conclusions. Remunerative motivational factors are crucial for the respondents in the process of personal fulfillment and satisfaction with the work performed. This means that employees appreciate a stable, well-paid job with development opportunities.
Opis
Słowa kluczowe
efektywność, motywacja, rozwój zawodowy, satysfakcja, wydajność, efficiency, motivation, professional development, satisfaction, performance
Cytowanie
Tokarski, D., Smarzewska, A., Szepeluk, A. (2018). Analiza systemu motywacyjnego pracowników kadry administracyjnej jednostki sektora publicznego. Rozprawy Społeczne, 12(2), 65-72. https://doi.org/10.29316/rs.2018.16