Transfer prices and aggressive tax optimization / Ceny transferowe a agresywna optymalizacja podatkowa

Miniatura obrazu
Data
2019-09-30
Autorzy
Podstawka, Marian
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The subject of this study is transfer prices and their use for optimization of financial burdens of international companies (capital groups). The purpose of this study was to present transfer pricing issues in the light of applicable law and using them for tax purposes. Materials and methods: The study uses literature and data from the World Bank and Google. Methods of descriptive and tabular analysis and inference were used. Results: Google makes 91% of its revenues outside the US. Conclusions: Transfer pricing is a tool for optimizing tax burden of international companies that bring them benefits in the form of the so-called “globalization annuity”, which makes them economically stronger and more technologically competitive. Polish tax law on transfer pricing has been tightened since 2001; transfer pricing issues are also regulated by the European Union and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania są ceny transferowe i ich wykorzystanie dla optymalizacji obciążeń finansowych międzynarodowych firm (grup kapitałowych). Celem opracowania było zaprezentowanie problematyki cen transferowych w świetle obowiązującego prawa oraz wykorzystanie ich do celów podatkowych. Materiały i metody: W opracowaniu wykorzystano literaturę oraz dane Banku Światowego i firmy Google. Zastosowano metody analizy opisowej, tabelarycznej i wnioskowania. Wyniki: Firma Google 91% swoich przychodów realizuje poza USA. Wnioski: Ceny transferowe są narzędziem służącym do optymalizowania obciążeń podatkowych międzynarodowych firm, które uzyskują z tego tytułu korzyści w postaci tak zwanej renty globalizacji, co sprawia, iż stają się one coraz silniejsze ekonomicznie i bardziej konkurencyjne pod względem technologicznym. Polskie prawo podatkowe dotyczące cen transferowych, począwszy od 2001 r., uległo zaostrzeniu, a kwestie cen transferowych są regulowane także przez Unię Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Opis
Słowa kluczowe
transfer pricing, globalization, multinational enterprises, tax havens, intellectual property, globalization annuity, ceny transferowe, globalizacja, przedsiębiorstwa wielonarodowe, raje podatkowe, własność intelektualna, renta globalizacji
Cytowanie
Podstawka, M. (2019). Transfer prices and aggressive tax optimization / Ceny transferowe a agresywna optymalizacja podatkowa. Economic and Regional Studies, 12(3), 242-253. https://doi.org/10.2478/ers-2019-0022