Quality of the school's work in the light of the assessment of the parents of the children attending the Pimary School in Janów Podlaski / Jakość pracy szkoły w świetle oceny rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Janowie Podlaskim

Miniatura obrazu
Data
2021-06-30
Autorzy
Nazaruk, Stanisława
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: At the time of constant changes in the sphere of education, any changes aimed at improving the quality of school’s work are of particular importance. Therefore the aim of the current research was to determine the quality of primary school’s work in its main areas as evaluated by parents. Materials and methods: The theoretical insights on the quality of school’s work were obtained on the basis of the review of the literature on the subject and acts of education law. The empirical data from the research was gathered through the diagnostic survey method with the use of the author’s research tool, i.e., a questionnaire addressed to parents of students in grades IV-VIII attending one of the primary schools in the Biała Podlaska District (N=103). Results: The obtained data showed quite a diverse assessment of the quality of the primary school’s work in some of its areas. Conclusions: Most of the parents surveyed gave specific proposals for actions to improve the quality of the school’s work, mainly concerning the increase of their participation not only in financial aid, but also in the didactic and educational area, which well forecasts and prompts school authorities and tutors to recommend the above-mentioned proposals and implement them in real life.
Przedmiot i cel pracy: W czasach nieustannie dokonujących się przemian w sferze edukacji szczególnego znaczenia nabierają te, które podążają w kierunku poprawy jakości pracy szkoły, dlatego celem przeprowadzonych badań było poznanie oceny jakości pracy szkoły podstawowej dokonanej przez rodziców w głównych jej obszarach. Materiały i metody: Spostrzeżenia teoretyczne zawarte w artykule w zakresie jakości pracy szkoły pozyskano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i aktów prawa oświatowego. Dane empiryczne z badań pozyskano za pomocą metody sondażu diagnostycznego przy zastosowaniu narzędzia badawczego własnego autorstwa, tj. ankiety skierowanej do rodziców uczniów klas IV-VIII uczęszczających do jednej ze szkół podstawowych na terenie powiatu bialskiego (N=103). Wyniki: Pozyskane dane ukazały dość zróżnicowaną ocenę jakości pracy szkoły podstawowej w niektórych jej obszarach. Wnioski: Większość badanych rodziców podała konkretne propozycje działań w zakresie poprawy jakości pracy szkoły, które głównie dotyczą zwiększenia ich udziału nie tylko w pomocy finansowej, ale i w obszarze dydaktyczno-wychowawczym, co dobrze prognozuje i skłania władze szkoły i wychowawców do rekomendowania wymienionych propozycji oraz wdrażania ich w życie.
Opis
Słowa kluczowe
pupil, parents, quality of work, primary school, uczeń, rodzice, jakość pracy, szkoła podstawowa
Cytowanie
Nazaruk, S. (2021). Quality of the school's work in the light of the assessment of the parents of the children attending the Pimary School in Janów Podlaski / Jakość pracy szkoły w świetle oceny rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Janowie Podlaskim. Economic and Regional Studies, 14(2), 239-249. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0016