Selected economic issues in the protection of biodiversity of farm animals / Wybrane kwestie ekonomiczne ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich

Miniatura obrazu
Data
2018-09
Autorzy
Krawczyk, Józefa
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The aim of this research was to determine changes in the population of native animal breeds and to indicate the importance of subsidies under agri-environmental programs. The study concerned the years 1999-2017. Materials and methods: The research was based on the documentation of the National Research Institute of Animal Production (PIB). An assessment of the population size of native animal breeds was carried out depending on the amount of subsidies from the national subsidy up to 2004 and from agri-environmental programs since 2005. Results: Since the integration of Poland with the European Union and the mobilization of funds from agri-environmental programs, a successive increase in the number of farm animals covered by the protection program has been noted. Conclusions: This investigation demonstrated a considerable, but not exclusive dependence of the dynamics of the growth of the livestock population covered by the protection program on the amount of subsidies for breeders. The preservation of EU subsidies through agri-environmental programs in the years to come is the basis for maintaining the upward trend in the abundance of native livestock populations. Also, a greater increase in the number of animals than in the number of new beneficiaries using agri-environmental programs was observed, and this is a situation conducive to breeding work. National surveys show that native breeds are a source of obtaining products with pro-health, regional and traditional properties, for which the demand is growing, and which can also help to protect the biodiversity of farm animals.
Przedmiot i cel pracy: Celem podjętych badań było określenie zmian w populacji rodzimych ras zwierząt oraz wskazanie znaczenia dopłat w ramach programów rolnośrodowiskowych. Badania dotyczyły lat 1999-2017. Materiały i metody: Badania prowadzono w oparciu o dokumentację Instytutu Zootechniki PIB. Przeprowadzono ocenę kształtowania się liczebności populacji rodzimych ras zwierząt w zależności od wysokości dopłat z dotacji krajowej do 2004 roku oraz z programów rolnośrodowiskowych od 2005 roku. Wyniki: Od momentu integracji Polski z Unią Europejską i uruchomieniu środków z programów rolnośrodowiskowych notuje się sukcesywny wzrost liczby zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony. Wnioski: W badaniach zaobserwowano dużą, ale nie jedyną zależność dynamiki wzrostu populacji zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony od wysokości dopłat dla hodowców. Zachowanie unijnych dopłat poprzez programy rolnośrodowiskowe w kolejnych latach stanowi podstawę utrzymania tendencji wzrostowej liczebności rodzimych populacji zwierząt gospodarskich. Zaobserwowano większy wzrost liczby zwierząt niż nowych beneficjentów korzystających z programów rolnośrodowiskowych, a taka sytuacja sprzyja pracy hodowlanej. Z badań krajowych wynika, że rasy rodzime stanowią źródło pozyskiwania produktów o właściwościach prozdrowotnych, regionalnych i tradycyjnych, na które rośnie popyt, a to może także sprzyjać ochronie bioróżnorodności zwierząt gospodarskich.
Opis
Słowa kluczowe
agri-environmental program, subsidies, protection of local animal breeds, program rolnośrodowiskowy, dotacje, ochrona lokalnych ras zwierząt
Cytowanie
Krawczyk, J. (2018). Selected economic issues in the protection of biodiversity of farm animals / Wybrane kwestie ekonomiczne ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Economic and Regional Studies, 11(30), 61-69. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0025