An Analysis of the public distribution system in rural Haryana, India / Analiza publicznego systemu dystrybucji na obszarach wiejskich indyjskiego stanu Haryana

Miniatura obrazu
Data
2023-03-29
Autorzy
Devi, Seema
Siwach, Manoj
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and Purpose of the work: The present paper aims to analyze the functioning and coverage of the public distribution system in rural Haryana, India. Materials and methods: For analyses, secondary data were taken from various government reports like the Economic Survey of Haryana, Economic Survey of India, Census of India, Food and Supply Department, Haryana, etc. The analyses were conducted using descriptive statistics. Results: The study’s findings revealed that the public distribution system facilitates 51.45 percent of the total rural population of Haryana. As Per the guidelines of the National Food Security Act (NFSA) 2013, 75 percent of the rural population should be covered by the States under the benefits of the public distribution system. The public distribution system operates in the State with a vast network of Fair Price Shops (FPS) and a well-organized structure. The study revealed that the ratio of the beneficiaries of PDS to the FPS in Haryana is quite satisfactory and meets the criteria fixed by the Food and Supply Department of India. Conclusions: The State of Haryana does not meet the criteria of NFSA, 2013. One primary reason is that a large part of the population falls under the APL category, which has been excluded from the benefits of PDS after the implementation of NFSA, 2013.While the ratio of beneficiaries to FPS indicates the magnificent functioning of FPSs in the State.
Przedmiot i cel opracowania: Celem tej publikacji jest analiza funkcjonowania i zasięgu indyjskiego publicznego systemu zaopatrzenia – Public Distribution System, PDS – na obszarach wiejskich w indyjskim stanie Haryana. Materiały i metody: Analizy dotyczą danych wtórnych uzyskanych z różnych raportów rządowych, m.in. Economic Survey of Haryana, Economic Survey of India, Census of India, Food and Supply Department, Haryana i innych. Analizy przeprowadzono metodą statystyki opisowej. Wyniki: Wyniki badania wskazują, że z systemu dystrybucji korzysta 51,45% wiejskiej populacji stanu Haryana. Według kryteriów indyjskiej ustawy o bezpieczeństwie żywnościowym (NFSA) z 2013 r. zasięgiem PDS powinno być objęte 75% ludności wiejskiej. W stanie Haryana PDS funkcjonuje w ramach rozbudowanej sieci punktów Fair Price Shops (FPS) oraz charakteryzuje się dobrze zorganizowaną strukturą. W badaniu wykazano, że stosunek beneficjentów PDS do liczby punktów FPS w stanie Haryana jest względnie zadowalający i spełnia kryteria ustalone przez indyjski Departament Żywności i Zaopatrzenia. Wnioski: Stan Haryana nie spełnia kryteriów wskazanych w ustawie NFSA z 2013 r. Jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest to, że duża część populacji Haryana zalicza się do kategorii osób żyjących powyżej granicy ubóstwa (Above Poverty Line, APL), którzy nie kwalifikują się do korzystania ze świadczeń PDS po przyjęciu ustawy NFSA w 2013 r. Stosunek beneficjentów do liczby punktów FPS wskazuje na ich skuteczne funkcjonowanie na analizowanym obszarze.
Opis
Słowa kluczowe
Public Distribution System (PDS), Haryana, Fair Price Shops, India, Beneficiaries
Cytowanie
Devi, S., Siwach, M. (2023). An Analysis of the public distribution system in rural Haryana, India / Analiza publicznego systemu dystrybucji na obszarach wiejskich indyjskiego stanu Haryana. Economic and Regional Studies, 16(1), strony 118-132. https://doi.org/10.2478/ers-2023-0008