Modern organization models as a means for realization of innovative processes increasing the Ukrainian economy competitiveness / Nowoczesne modele organizacyjne sposobem na realizację innowacyjnych procesów zwiększających konkurencyjność ukraińskiej gospodarki

Miniatura obrazu
Data
2020-06-29
Autorzy
Popadynets, Nazariy
Skrypko, Tetyana
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: Ukraine’s dynamics by the competitiveness indicators shows the low macroeconomic status and insufficient innovative business climate, yet it doesn’t contradict the opportunities of economic growth. The research is devoted to adaptation of theoretical and applied organizational models of economy growth on the grounds of innovative entrepreneurship development, activation of public-private partnership and functioning of crowdsourcing virtual configuration of commercial and non-commercial social entities. The major objective of the paper is to examine the evolution of organizational models, to determine the tendencies of organizational renovation of economic system based on scientific and technological progress and to outline the directions of improving the efficiency of organizational-institutional transformations in Ukrainian economy. Materials and methods: The research is based on universal methods of formal logic and scientific abstraction, basics of innovation science, investment science and institutional economics, systemic, structural-functional and synergetic approaches as well as information sources of World Economic Forum. Results: The authors’ hypothesis about the correspondence of organizational models to the stages of society’s innovative development is verified. General positioning of Ukrainian economic system in investment-driven classifications is confirmed, аnd activation of mass collaboration model is emphasized in the sector of innovative entrepreneurship. Conclusions: In order to increase the efficiency of organizational-institutional transformations, the concept of bureaucracy-type administrative management is suggested to be reoriented towards the use of adhocratic model with the elements of virtual communication and total digitalization. Social effect of mass collaboration model is determined to be the stimulator of institutional changes in macroeconomic development.
Przedmiot i cel pracy: Dynamika ukraińskiej gospodarki mierzona wskaźnikami konkurencyjności charakteryzuje się niskim poziomem makroekonomicznym i niewystarczającym poziomem innowacyjności przedsiębiorstw. Nie wyklucza to jednak możliwości rozwoju gospodarczego. Opisywane badania dotyczą adaptacji teoretycznych i stosowanych modeli organizacyjnych dotyczących wzrostu gospodarczego w oparciu o rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywizacji w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych oraz funkcjonowania komercyjnych i niekomercyjnych podmiotów społecznych w wirtualnym modelu crowdsourcingowym. Głównym celem artykułu jest omówienie ewolucji modeli organizacyjnych, określenie tendencji organizacyjnej przebudowy systemu gospodarczego w oparciu o postęp naukowy i technologiczny oraz przedstawienie kierunków poprawy efektywności przekształceń organizacyjno-instytucjonalnych ukraińskiej gospodarki. Materiały i metody: Badania realizowano z wykorzystaniem uniwersalnych metod logiki formalnej i nauk abstrakcyjnych, podstaw nauk o innowacyjności, nauk inwestycyjnych i ekonomiki instytucjonalnej, analizy systemowej, strukturalno-funkcjonalnej i synergicznej oraz źródeł informacyjnych Światowego Forum Gospodarczego. Wyniki: Zweryfikowano przyjętą przez autorów hipotezę dotyczącą powiązań między modelami organizacyjnymi i etapami rozwoju innowacyjności w społeczeństwie. Potwierdzono powszechną klasyfikację ukraińskiego systemu gospodarczego w rankingach inwestycyjnych oraz podkreślono aktywizację modelu opartego na masowej współpracy w sektorze przedsiębiorczości innowacyjnej. Wnioski: W celu poprawy efektywności przemian organizacyjno-instytucjonalnych, zaleca się ukierunkowanie zarządzania administracyjnego opartego na biurokracji w kierunku korzystania z modelu adhokracyjnego z elementami komunikacji wirtualnej i całkowitej cyfryzacji. Wykazano, że społeczne skutki modelu opartego na masowej współpracy stanowią siłę napędową zmian instytucjonalnych w rozwoju makroekonomicznym.
Opis
Słowa kluczowe
bureaucracy, adhocracy, crowdsourcing, model, innovation, biurokracja, adhokracja, crowdsourcing, model, innowacyjność
Cytowanie
Popadynets, N., Skrypko, T. (2020). Modern organization models as a means for realization of innovative processes increasing the Ukrainian economy competitiveness / Nowoczesne modele organizacyjne sposobem na realizację innowacyjnych procesów zwiększających konkurencyjność ukraińskiej gospodarki. Economic and Regional Studies, 13(2), p. 199-211. https://doi.org/10.2478/ers-2020-0014