Quantitative changes of endogenous factors affecting the economic development of the Mazowieckie Voivodeship in 2004-2017 / Ilościowe zmiany czynników endogenicznych wpływających na rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego w latach 2004-2017

Miniatura obrazu
Data
2019-09-30
Autorzy
Kozak, Sylwester
Grzęda Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The article presents a quantitative change of endogenous factors affecting the development of the Mazowieckie Voivodeship in 2004-2017. Materials and methods: The research uses a comparative analysis based on the data of the Central Statistical Office included in the Local Data Bank and the Statistical Yearbooks of the Mazowieckie Voivodeship. Results: The results of the research show that in 2004-2017 the economic state of the Mazowieckie Voivodeship have significantly improved due to, the expansion of the transportation infrastructure and significant resources of well-educated human capital of the society. Conclusions: To a large extent, the pace of development of the Mazowieckie Voivodeship is impacted by the capital of Poland located there. Other factors favouring the dynamic development of the voivodeship are high density of roads and railway, along with well-educated human capital.
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie ilościowych zmian jakim podlegały endogeniczne czynniki mające wpływ na rozwój województwa mazowieckiego w latach 2004-2017. Materiały i metody: W badaniu wykorzystano analizę porównawczą opartą na danych Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w Banku Danych Lokalnych oraz Rocznikach Statystycznych Województwa Mazowieckiego. Wyniki: Wyniki badań wskazują, że w latach 2004-2017 stan gospodarki województwa mazowieckiego znacznie się poprawił. Pozytywny wpływ na ten proces miała rozbudowa infrastruktury transportowej i znaczne zasoby kapitału ludzkiego społeczeństwa. Wnioski: Na tempo rozwoju województwa mazowieckiego w znacznym stopniu wpływa zlokalizowana tu stolica Polski. Do innych czynników sprzyjających dynamicznemu rozwojowi województwa należą: duże zagęszczenie dróg i kolei, a także dobrze wykształcony kapitał ludzki.
Opis
Słowa kluczowe
human capital, regional development, region, endogenous factors, transport infrastructure, kapitał ludzki, rozwój regionalny, region, czynniki endogeniczne, infrastruktura transportowa
Cytowanie
Kozak, S., Grzęda, Ł. (2019). Quantitative changes of endogenous factors affecting the economic development of the Mazowieckie Voivodeship in 2004-2017 / Ilościowe zmiany czynników endogenicznych wpływających na rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego w latach 2004-2017. Economic and Regional Studies, 12(3), 326-335. https://doi.org/10.2478/ers-2019-0029