The nurse’s role in caring for Alzheimer’s patients

Miniatura obrazu
Data
2020-10-20
Autorzy
Ławnik, Anna
Sakowicz, Diana
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
The number of Alzheimer’s disease (AD) patients is rapidly increasing. To date, there may be half a million Alzheimer’s patients in Poland. World Health Organization forecasts that the total number of patients with dementia will amount to 75.6 million in 2030 and increase to 135.5 million by 2050. Modern care includes health strengthening activities, disease prevention, shaping the ability to live with the disease or disability, and assisting in dignified and peaceful death. This paper aims to present a model method for nursing of an Alzheimer’s patient, taking into account external and internal factors. Problems with everyday activities arise in each stage of the disease. Yet, their largest number is observed in the third and final stage. A nurse providing professional help and support to caregivers of patients with AD formulates nursing and caring instructions accommodated to the disease stage. According to the authors, the adjustment of individual care to the specific stage of the disease improves the patient’s quality of life. The synthesis of nursing activities performed for Alzheimer’s patients should be focused on the cooperation between the nurse and the patient’s caregiver. The patient’s family and caregivers’ education should be emphasized as their awareness and knowledge of the disease will result in better care. Caregivers’ insufficiency of expertise concerning the appropriate care may deepen the patient’s illness and intensify its consequences. Patients with advanced AD need constant, day-and-night care. Creating such conditions is often connected with sacrificing one’s personal life. Therefore, apart from imparting the knowledge concerning the right care, a nurse provides mental support to Alzheimer’s patients’ caregivers.
Liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera rośnie coraz szybciej, aktualnie w Polsce może być nawet pół miliona pacjentów. Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że łączna liczba osób cierpiących na demencję na świecie w 2030 r. wyniesie 75,6 mln, a do roku 2050 wzrośnie nawet do 135,5 mln. Współczesne pielęgnowanie to działania na rzecz wzmocnienia zdrowia, zapobiegania chorobom, kształtowania umiejętności życia z chorobą lub niepełnosprawnością oraz towarzyszenia w godnym i spokojnym umieraniu. Celem pracy jest prezentacja modelu pielęgnowania osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera uwzględniającego czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. W każdym stadium choroby pojawiają się problemy w realizacji czynności codziennych. Jednak największą ilość obserwuje się w trzecim końcowym etapie choroby. Pielęgniarka udzielająca profesjonalnej pomocy oraz wsparcia opiekunom osób z chorobą Alzheimera, formułuje wskazówki pielęgnacyjno-opiekuńcze dostosowane do stopnia choroby. Zdaniem autorów dopasowanie indywidualnej opieki do konkretnego etapu choroby polepsza jakość życia pacjenta. Syntetyczne ujęcie działań pielęgnacyjnych osób z chorobą Alzhaimera powinno skupiać się na współpracy pielęgniarki z opiekunem pacjenta. Należy położyć nacisk na edukację rodziny i opiekunów chorego. ponieważ ich większa świadomość i wiedza dotycząca choroby będzie w konsekwencji dawała lepszą opiekę. Deficyt wiedzy opiekunów dotyczący sprawowania właściwej opieki może spowodować pogłębianie się choroby u podopiecznego oraz nasilenie się skutków, które niesie ze sobą choroba. Pacjenci z zaawansowaną chorobą Alzheimera wymagają opieki, która będzie stała i całodobowa. Stworzenie takich warunków wiąże się niejednokrotnie z poświęceniem własnego życia osobistego, dlatego pielęgniarka oprócz przekazywania wiedzy dotyczącej właściwej opieki, niejednokrotnie udziela wsparcia psychicznego opiekunom osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera.
Opis
Słowa kluczowe
Alzheimer’s disease, nursing, care, choroba Alzheimera, pielęgnowanie, opieka
Cytowanie
Ławnik A, Sakowicz D. The nurse’s role in caring for Alzheimer’s patients. Health Prob Civil. 2021; 15(1): 23-28. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.99251