Pandemia COVID-19 – wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności i żywienia COVID-19 pandemic – impact on food security, food and nutrition safety

Miniatura obrazu
Data
2021
Autorzy
Bertrandt, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W pracy dokonano oceny możliwego wpływu pandemii Covid-19 na bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczeństwo żywienia. W oparciu o obowiązującą terminologię naukową zdefiniowano pojęcia bezpieczeństwa żywnościowego oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia. Szeroko opisano warunki i wymiary bezpieczeństwa żywnościowego oraz wpływ pandemii COVID-19 na systemy żywnościowe i wynikające z niego zaburzenia społeczno-ekonomiczne. W oparciu o dostępne dane literaturowe dokonano oceny możliwych zagrożeń bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz opisano metody zapobiegania transmisji wirusa Sars-cov 2 na poszczególnych etapach łańcucha pokarmowego człowieka. Przedstawiono także wpływ pandemii na zmiany modelu żywienia oraz na stan odżywienia pacjentów i osób przebywających w kwarantannie lub samoizolacji. Wykazano, że pandemia Covid-19 niekorzystnie wpływa na zarówno na bezpieczeństwo żywnościowe, jak i bezpieczeństwo żywności i żywienia, co powoduje pogorszenie się warunków egzystencji człowieka i wymusza podjęcie określonych działań zapobiegawczych w obszarze zdrowia publicznego.
The study assesses the possible impact of the Covid-19 pandemic on food security, food safety and food safety. Based on the current scientific terminology, the concepts of food security and food and nutrition safety have been defined. The conditions and dimensions of food security and the impact of the Covid-19 pandemic on food systems and the resulting socio-economic disruptions have been extensively described. Based on the available literature data, the possible threats to food and nutrition safety were assessed and methods of preventing Sars-cov 2 virus transmission at individual stages of the human food chain were described. The impact of the pandemic on changes in the nutrition model and on the nutritional status of patients and people in quarantine or self-isolation is also presented. It has been shown that the Covid-19 pandemic adversely affects both food security and food and nutrition safety, which causes deterioration of human living conditions and necessitates taking specific preventive measures in the area of public health.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, egzystencja, kwarantanna, osoby, pandemia, safety, existence, quarantine, people, pandemic
Cytowanie