Borrowing and Repayment Hardships: Evidences from Farmers in Haryana Trudności związane z uzyskiwaniem i spłatą pożyczek: doświadczenia rolników z indyjskiego stanu Haryana

Miniatura obrazu
Data
2022-12-29
Autorzy
Jakhar, Babloo
Kait, Rohtas
Kumar, Vijay
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: The paper focuses on the problems faced by farmers in obtaining and repaying loans from institutional and non-institutional sources. Materials and methods: The study was conducted in Haryana state, India. It was based on a field survey involving 600 farmers. Proportionate sampling technique was employed and pre-tested schedules were filled during vis-a-vis interviews. Results: T he f indings o f t he s tudy h ighlight m ain p roblems f aced b y f armers i n a cquiring a nd repaying loans. They include: no loan without security, ambiguous terms and conditions, the time-consuming procedure of granting loans, not farmer friendly bank officials, and the request for bribes. In the case of non-institutional sources, main problems include: lack of security, deterioration of social status, and hesitation in mortgaging agricultural land. Furthermore, low price of agricultural produce, crop failure, and the high-interest rates charged by non-institutional sources were major constraints in the timely repayment of loan amounts. Conclusions: Several constraints existed in granting loans to farmers. Government should support and provide hassle free loans to farmers.
Przedmiot i cel opracowania: W tym artykule omówiono najistotniejsze przeszkody, które utrudniają rolnikom uzyskanie i spłatę pożyczek ze źródeł instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych. Materiały i metody: B adanie przeprowadzono w i ndyjskim s tanie H aryana. Ten a rtykuł opracowano na podstawie badania terenowego obejmującego populację 600 rolników. W badaniu zastosowano metodą proporcjonalnego doboru próby, a uprzednio zwalidowane kwestionariusze wypełniano podczas wywiadów bezpośrednich. Wyniki: W badaniu uzyskano dane na temat najistotniejszych problemów związanych z uzyskaniem i spłatą pożyczki, przed którymi stają rolnicy uczestniczący w badaniu. Są to w szczególności niedostępność pożyczek bez zabezpieczenia, niejasno sformułowane warunki pożyczki, czasochłonna procedura udzielania pożyczek, niechętna rolnikom postawa pracowników banków i żądania łapówki. W przypadku źródeł pozainstytucjonalnych głównymi problemami są: brak zabezpieczenia, obniżenie statusu społecznego oraz niechęć do ustanawiania zastawu hipotecznego na gruntach rolnych. Terminową spłatę pożyczek utrudniały takie czynniki jak niskie ceny produktów rolnych, nieurodzaj i wysokie stopy procentowe naliczane przez pożyczkodawców pozainstytucjonalnych. Wnioski: Istniejące ograniczenia sprawiają, że rolnicy mają utrudniony dostęp do pożyczek. Rząd powinien ich wspierać i zapewnić rolnikom łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania.
Opis
Słowa kluczowe
indebtedness, institutional loan, farmers debt, farmer, agricultural credits, Haryana State, zadłużenie, pożyczki instytucjonalne, zadłużenie rolników, rolnik, kredyty rolne
Cytowanie
Jakhar, B., Kait, R., Kumar, V. (2022). Borrowing and Repayment Hardships: Evidences from Farmers in Haryana / Trudności związane z uzyskiwaniem i spłatą pożyczek: doświadczenia rolników z indyjskiego stanu Haryana. Economic and Regional Studies, 15(4), 562-580. https://doi.org/10.2478/ ers-2022-0038