Aksjologiczne uwarunkowania wychowania dziecka / Axiological conditions for child upbringing

Miniatura obrazu
Data
2019-10-23
Autorzy
Wołosiuk, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Artykuł przedstawia zagadnienie dotyczące uwarunkowań wychowania do wartości. Na wstępie został omówiony proces wychowania do wartości. Mówiąc o wychowaniu do wartości należy zwrócić uwagę na rolę jaka odgrywają różne środowiska wychowawcze. Najważniejszym miejscem, gdzie kształtuje się hierarchia wartości dziecka jest jego rodzina. Następnie środowisko szkolne w sposób zamierzony i ukierunkowany wpływa na wartości ucznia. Nauczyciel przekazujący dzieciom w szkole określone wiadomości, jednocześnie wprowadza je w świat wartości. Grupa rówieśnicza również odgrywa istotną rolę w kształtowaniu wartości młodego człowieka. Obecnie jednym z istotnych czynników kształtujących system wartości są mass media.
This article presents the issue of conditions of values-oriented upbringings. At the beginning the process of values-oriented upbringing. Talking about values-oriented upbringing one should pay attention to the role played by various educational environments. The most critical place, where a child’s hierarchy of values is shaped, is their family. It is followed by the school environment, which influences child’s values in an intentional and purposeful manner. A teacher sending to children specific messages in a school introduces them at the same time to the world of values. A peer group also plays an essential role in shaping the values of a young person. Currently, one of important elements shaping the system of values is mass media.
Opis
Słowa kluczowe
wartości, wychowanie, dziecko, rodzina, values, upbringing, child, family
Cytowanie
Wołosiuk, B. (2019). Aksjologiczne uwarunkowania wychowania dziecka / Axiological conditions for child upbringing, Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations, 13(2), 36-45. https://doi.org/10.29316/rs/113312