Back pain as a factor of disability in women over 50 from Biała Podlaska and the surrounding areas Dolegliwości bólowe kręgosłupa jako czynnik niepełnosprawności kobiet po 50 roku życia z Białej Podlaskiej i okolic

Miniatura obrazu
Data
2019-12-20
Autorzy
Pocztarska-Głos, Agata
Sidor, Mirosława
Gawlik, Krystyna
Begier, Barbara
Stępień, Ewa
Baj-Korpak, Joanna
Szepeluk, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Chronic back pain is one of the most common causes of disability. It is a civilisation disease and up to 75% of women over the age of 55 suffer from it. The aim of this study was to assess the degree of disability and limitations in the daily functioning of women with lumbar spine pain depending on socio-demographic factors. Material and methods. T he s tudy included a group of 274 professionally active women aged between 50 and 64 who come from Biała Podlaska, Poland, and the surrounding areas and who completed the Oswestry Disability Index. The responses showed functional limitations of the respondents during performing specific activities due to back pain. The respondents were characterised with regard to their age, place of residence, education and material status. The results were analysed statistically. Results. The most numerous group included women with moderate disability – 41.6%. Lower back pain intensifies when sitting, standing, walking, lifting objects and applies mainly to women from the oldest age group, women having secondary and lower education, women from the city and those whose financial situation is below the average. Conclusions. A sociodemographic factor that differentiates the degree of the women’s disability in a significant way is their material status – the better the financial situation, the less severe the disability. Sociodemographic factors – such as age, education and material status – are strong determinants of functional limitations caused by back pain: women from the oldest age group (60-64 years old) had the biggest problem with walking; women with secondary or lower education experienced difficulty sitting and walking; women whose financial situation is below the average suffered much more difficulties while lifting objects, sitting and socialising.
Wprowadzenie. Zespoły bólowe kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Należą do chorób cywilizacyjnych i skarży się na nie 75% kobiet powyżej 55 roku życia. Celem badań była ocena stopnia niepełnosprawności i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu kobiet z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego w zależności od czynników społeczno-demograficznych. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 274 kobiet aktywnych zawodowo w wieku 50-64 lat z Białej Podlaskiej i okolic, które wypełniły Kwestionariusz Niepełnosprawności Oswestry. Odpowiedzi ukazały ograniczenia funkcjonalne badanych podczas wykonywania poszczególnych czynności na skutek odczuwanego bólu kręgosłupa. Dokonano charakterystyki badanych ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie i status materialny. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym – 41,6%. Dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa nasilają się podczas: siedzenia, stania, chodzenia, podnoszenia przedmiotów i dotyczą głównie kobiet należących do najstarszej grupy wiekowej, posiadających wykształcenie średnie i niższe, pochodzących z miasta, i których sytuacja finansowa jest na poziomie poniżej przeciętnej. Wnioski. Czynnikiem społeczno-demograficznym, który w istotny sposób różnicuje stopień niepełnosprawności kobiet jest status materialny – im lepsza sytuacja finansowa tym mniejsza niepełnosprawność. Czynniki społeczno-demograficzne – takie jak wiek, wykształcenie i status materialny – są silnymi determinantami ograniczeń funkcjonalnych spowodowanych dolegliwościami bólowymi kręgosłupa: kobiety z najstarszej grupy wieku (60-64 lata), miały największy problem z chodzeniem; kobiety z wykształceniem średnim lub niższym odczuwały trudności podczas siedzenia i chodzenia; kobiety, których sytuacja materialna jest na poziomie poniżej przeciętnej, odczuwały znacznie większe utrudnienia w podnoszeniu przedmiotów, siedzeniu i prowadzeniu życia towarzyskiego.
Opis
Słowa kluczowe
women, back pain, socio-demographic factors, the Oswestry Disability Index, kobiety, bóle kręgosłupa, czynniki społeczno-demograficzne, wskaźnik Oswestry
Cytowanie
Pocztarska-Głos A, Sidor M, Gawlik K, Bergier B, Stępień E, Baj-Korpak J, et al. Back pain as a factor of disability in women over 50 from Biała Podlaska and the surrounding areas. Health Prob Civil. 2019; 13(4): 264-272. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.89950