The PROMETHEE II method in multi-criteria evaluation of cryptocurrency exchanges / Metoda PROMETHEE II w wielokryterialnej ocenie giełd kryptowalut

Miniatura obrazu
Data
2021-06-30
Autorzy
Kądziołka, Kinga
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The aim of this work is to present the application possibilities of PROMETHEE II method used to create a ranking of cryptocurrency exchanges as well as comparing the results of multi-criteria and multi-dimensional analysis. A simulation method for determining the weights of criteria is proposed, which maximizes the similarity of the final ranking to the other ones. Materials and methods: PROMETHEE II method and taxonomic measure were used to create rankings of exchanges. Hierarchical clustering combined with the k-means algorithm was used to identify groups of exchanges with a similar level of the values of net flows. Publicly available data published on the Internet were analysed. Results: There was a high consistency in the ordering of exchanges when a multi-criteria and a multi-dimensional approach were used. Four groups of exchanges with a similar level of the values of net flows were identified. Exchanges in group one were characterized by the highest average net flows. Conclusions: The multi-criteria approach can be used as an alternative to the multi-dimensional assessment of cryptocurrency exchanges. The proposed simulation method for determining the weights of criteria can be helpful in case the researcher has no information about the importance of the criteria.
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest prezentacja możliwości aplikacyjnych metody PROME-THEE II do tworzenia rankingów giełd kryptowalut oraz porównanie wyniku analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej. Zaproponowana zostanie metoda wyznaczania wag kryteriów, pole-gająca na maksymalizacji podobieństwa finalnego rankingu do innych analizowanych rankingów. Materiały i metody: Do utworzenia rankingów wykorzystano metodę PROMETHEE II oraz miernik taksonomiczny. Do identyfikacji grup giełd podobnych pod względem wartości przepływów netto wykorzystano grupowanie hierarchiczne połączone z algorytmem k-średnich. Analizowano ogólnodostępne dane publikowane w Internecie. Wyniki: Występowała duża zgodność uporządkowania giełd z wykorzystaniem podejścia wielokryterialnego i wielowymiarowego. Wyróżniono cztery grupy giełd podobnych pod względem wartości przepływów netto. Giełdy z grupy 1 charakteryzowały się najwyższą przeciętną wartością przepływów netto i poszczególnych kryteriów. Wnioski: Podejście wielokryterialne może stanowić alternatywę wielowymiarowej oceny giełd kryptowalut. Proponowana symulacyjna metoda wyznaczania wag kryteriów może być pomocna, gdy badacz nie dysponuje żadnymi informacjami o ważności kryteriów.
Opis
Słowa kluczowe
k-means algorithm, hierarchical clustering, cryptocurrency exchanges, PROMETHEE II, composite indicator, weighting scheme, algorytm k-średnich, grupowanie hierarchiczne, giełdy kryptowalut, PROMETHEE II, miernik taksonomiczny, wagi kryteriów
Cytowanie
Kądziołka, K. (2021). The PROMETHEE II method in multi-criteria evaluation of cryptocurrency exchanges / Metoda PROMETHEE II w wielokryterialnej ocenie giełd kryptowalut. Economic and Regional Studies, 14(2), 131-145. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0010