Marketing potential of websites of rural tourism facilities in Poland / Potencjał marketingowy witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce

Miniatura obrazu
Data
2019-06-28
Autorzy
Król, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The aim of the study is to assess the marketing potential of websites of rural tourism facilities’ in Poland. Materials and methods: It was assumed that the marketing potential of a website provided the basis for placing it in global popularity rankings. The study involved 1000 paid domain websites. Each website was analysed using four tools which yielded values of selected indices, including Serpstat Visibility, Alexa Global Rank and SimilarWeb Global Rank. Results: Almost half of the websites of rural tourism facilities’ obtained 0 or 1 point in the Open Page Rank index evaluation. For 764 websites from the analysed set, the Serpstat Visibility index value was not available, while in the remaining cases it was very low. The websites either reached distant positions in Alexa and SimilarWeb rankings or were not included in them at all. Conclusions: The adopted research model does not allow for absolute assessment of the actual marketing potential of websites. However, the study confirmed that it was not used.
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest ocena potencjału marketingowego witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Materiały i metody: Przyjęto, że potencjał marketingowy witryny jest podstawą do plasowania jej w ogólnoświatowych rankingach popularności. Badaniami objęto 1000 witryn w domenach płatnych. Każdą z nich poddano analizie przy pomocy czterech narzędzi, które pozwoliły pozyskać wartości wybranych wskaźników, m.in. Serpstat Visibility, Alexa Global Rank oraz SimilarWeb Global Rank. Wyniki: Prawie połowa witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej uzyskała 0 lub 1 punkt w ocenie wartości wskaźnika Open Page Rank. W przypadku 764 witryn z badanego zbioru niedostępna była wartość wskaźnika Serpstat Visibility, a w pozostałych przypadkach była ona bardzo mała. Witryny osiągały odległe miejsca w rankingach Alexa oraz SimilarWeb, lub w ogóle nie były w nich uwzględniane. Wnioski: W przyjętym modelu badań nie jest możliwa bezwzględna ocena rzeczywistego potencjału marketingowego witryn. Badania potwierdziły jednak, że nie jest on wykorzystany.
Opis
Słowa kluczowe
Internet marketing, popularity rankings, quality indices, sales potential, Internet ecosystem, marketing internetowy, rankingi popularności, wskaźniki jakości, potencjał sprzedażowy, ekosystem internetowy
Cytowanie
Król, K. (2019). Marketing potential of websites of rural tourism facilities in Poland / Potencjał marketingowy witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Economic and Regional Studies, 12(2), 158-172. https://doi.org/10.2478/ers-2019-0015