2020, Volume 14, Issue 2

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 11
 • Rekord
  Zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych / Medical students’ health behaviors
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-10-16) Radosz, Zuzanna ; Tomaszewska-Kumela, Paula ; Paplaczyk, Małgorzata ; Gruszczyńska, Magdalena
  Wstęp. Celem pracy jest analiza zachowań zdrowotnych studentów kierunków medycznych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 290 studentów 3 kierunków: 90 osób studiujących położnictwo, 99 osób studiujących fizjoterapię oraz 101 osób studiujących pielęgniarstwo. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując narzędzia takie jak: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji oraz skale diagnostyczne (SES M. Rosenberga, IZZ Z. Jurczyńskiego, IPAQ). Wyniki. Bez względu na kierunek studiów zdecydowanie najwięcej badanych prowadzi przeciętnie zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia jest najczęstszy wśród studentów fizjoterapii (32,3%), a niezdrowy wśród studentów pielęgniarstwa (8,9%). Jak wykazał test Chi-2 występuje istotna statystycznie zależność pomiędzy kierunkiem studiów a stylem życia. Bez względu na kierunek studiów zdecydowanie najwięcej badanych ocenia swój poziom sprawności jako przeciętny. Wysoką sprawnością fizyczną charakteryzuje się znacznie więcej studentów fizjoterapii (37,4%), niż położnictwa (11,1%) oraz pielęgniarstwa (14,9%). Wnioski. Grupa przebadanych studentów prowadzi przeciętnie zdrowy styl życia. Największą grupę prowadzącą zdrowy styl życia stanowią studenci fizjoterapii (32,3%). Z kolei niezdrowy styl życia można odnotować u 8,9% studentów pielęgniarstwa.
 • Rekord
  Zdobienie ciała personelu medycznego w opiniach pacjentów / Body modification of the medical staff in patients’ opinions
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-10-16) Rutkowska, Elżbieta ; Hałas, Ireneusz ; Bronowicka-Mielniczuk, Urszula ; Wysokińska, Dominika
  Ocena wizerunku pracowników ochrony zdrowia dokonuje się zwykle przez pryzmat wiedzy i umiejętności zapewniających skuteczność terapii, poziom empatii oraz jakość relacji interpersonalnych z pacjentem. W prezentowanych badaniach zwrócono jednak uwagę na jeden z elementów wyglądu pracowników: widoczne sposoby zdobienia ciała. Zjawisko to jest przedmiotem licznych badań socjologicznych, psychologicznych i epidemiologicznych. Materiał i metody. Badania sondażowe przeprowadzono w okresie wrzesień-grudzień 2016 roku w placówkach służby zdrowia Lublina i Białej Podlaskiej. Autorskie kwestionariusze ankiety wypełniło 102 pacjentów poddawanych rehabilitacji. Wyniki. Stopień akceptacji zdobień ciała personelu, mierzony według pięciostopniowej skali Likerta istotnie (p <0.05) zależał od wieku, posiadania ozdób przez respondentów oraz ocenianego rodzaju zdobień, płci i ocenianej specjalności medycznej. Mediana stopnia akceptacji zdobień ciała personelu wyniosła 0 pkt. Wnioski. Co trzeci respondent nie akceptował zdobień ciała u personelu medycznego, co może wpływać na budowanie negatywnego wizerunku zawodu medycznego. Prezentowane wyniki sugerują potrzebę dalszych badań nad wpływem zdobień na jakość relacji interpersonalnych w terapii.
 • Rekord
  Aksjologiczne wsparcie kompetencji zawodowych promotora zdrowia przez nauczanie Jana Pawła II na temat istoty zdrowia duchowego człowieka / Axiological support for the professional competences of the health promoter by the teachings of John Paul II about the essence of human spiritual health
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-10-16) Kubińska, Zofia ; Konowaluk-Nikitin, Helena ; Pańczuk, Anna ; Kubińska, Joanna
  Celem pracy było ukazanie fundamentalnej wartości i potrzeby obecności duchowego wymiaru zdrowia człowieka w kompetencjach poznawczych i praktycznych promotora zdrowia z uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II ukazującego aksjologiczny wymiar sfery duchowej osoby. Należy podkreślić, że brak duchowego wymiaru w złożoności i integralności działań na rzecz zdrowia człowieka posiada znamiona redukcjonizmu zamiast spójnego scalania. Standardy edukacyjne ukazane w działaniach podjętych w Polsce, Europie i skali globalnej dla po-prawy jakości kształcenia kadr promocji zdrowia nie wymagają kształcenia kompetencji zawodowych ukazujących i wyjaśniających transcendentny wymiar zdrowia, który dzięki sumieniu, mocą Ducha Świętego przenika wszystkie sfery zdrowia minimalizując błędne działania człowieka. Potrzebna jest samodzielna mobilizacja promotora zdrowia do pozyskania prawdziwych i wartościowych zasobów mądrości z nauczania Jana Pawła II ukazującego szacunek należny godności osoby i wartość zdrowia duchowego w dobru, jakim jest zdrowie.
 • Rekord
  Marketing farmaceutyczny w Polsce – badanie przekazów reklamowych leków, suplementów diety i wyrobów medycznych / Pharmaceutical marketing in Poland – research on advertising messages of medicines, dietary supplements and medical devices
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-10-16) Zalewski, Adam
  W niniejszym opracowaniu chciałem zwrócić uwagę czytelników, do jak dużych rozmiarów rozrósł się współczesny rynek reklam leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Według mojej najlepszej wiedzy, niniejszy artykuł stanowi pierwszą tak dużą analizę rynku, przygotowaną wyłącznie przez jednego autora. Materiał i metody. W tym celu podjąłem się analizy treści reklam leków, suplementów diety i wyrobów medycznych w polskich mediach. Udało mi się zmierzyć natężenie reklam tych grup produktów w radio, telewizji i Internecie, klasyfikując je według kilku wybranych parametrów (analiza ilościowa). Wybrałem z tych przekazów również takie zabiegi marketingowe, które moim zdaniem najbardziej oddziałują na odbiorców i zachęcają ich do zakupu danego preparatu (analiza jakościowa). Wyniki. Leki, suplementy diety i wyroby medyczne to najczęściej reklamowana kategoria produktów w mass mediach. Wnioski. Wysoka częstotliwość emisji, duże nakłady na reklamę i odpowiednie zabiegi marketingowe budują wśród konsumentów nawyk sięgania po tabletkę w wielu sytuacjach.
 • Rekord
  Uwagi na temat nauczania marketingu na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym / Comments on teaching marketing in the fields of management with a practical profile
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-10-16) Kamiński, Jacek
  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów związanych z nauczaniem marketingu na studiach z zakresu zarządzania o profilu praktycznym. Materiał i metody. Analizę przeprowadzono na bazie doświadczeń autora artykułu pochodzących z nauczania przedmiotu marketing w handlu i usługach w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wyniki. Omówiono bariery związane z tego rodzaju nauczaniem przedmiotu. W związku z prezentowanym niekiedy błędnym poglądem, że nauczanie marketingu o profilu praktycznym powinno być całkowicie pozbawione teorii, wyjaśniono, czym jest teoria marketingu i jaką rolę spełnia ona w praktycznym w nauczaniu marketingu. Wnioski. W podsumowaniu artykułu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.