Artykuły naukowe (CBNI)

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 7
 • Rekord
  Awareness of tick-borne bacterial infection in the students of nonmedical universities in Ternopil region (western Ukraine)
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2017-07-28) Nykytyuk, Svitlana ; Pańczuk, Anna ; Shkilna, Mariia ; Tokarska-Rodak, Małgorzata ; Szepeluk, Adam ; Melnyk, Larysa ; Korda, Mykhailo
  Background. The aim of the study was to evaluate the awareness of Lyme borreliosis prevention and exposure to ticks in non-medical students of 2 universities in Ternopil Region (Western Ukraine). Material and methods. The study was conducted by surveying 252 young persons studying at non-medical universities in Ternopil (Western Ukraine): 119 students of Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University (TNPU) and 133 of Ternopil Ivan Puluj National Technical University (TNTU), aged 18-23 years old. All the participants completed а questionnaire. Results. The students of Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University (TNPU) and Ternopil Ivan Puluj National Technical University (TNTU), Ternopil, understand that the risk of being infected with Lyme borreliosis does not only appear in forests, but also in gardens, parks, and countryside. Still, 16.5% of the students of both Ternopil universities showed very low awareness about Lyme borreliosis. Most TNPU respondents in the study group (40.7%) were bitten by a tick in the abdomen area; 31.3% of the TNTU students declared being bitten in lower limbs. Students of both universities recorded the fewest bites in the chest area (7.1% in TNTU and 13.0% in TNPU respectively). As for the most frequent methods of tick removal, 71.4% of the respondents lubricated it with fat (e.g. butter, oil) and 42.0% twisted it out with tweezers. Conclusions. Education towards proper methods of tick removal, prevention of tick bites (clothes, repellents) should become an important element of protection measures in students in the regions of high Lyme borreliosis frequency, including Ternopil.
 • Rekord
  Sytuacja społeczno-ekonomiczna studentów w kontekście wyboru kierunku studiów
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2018-03) Smarzewska, Agnieszka ; Melaniuk, Ewelina ; Szepeluk, Adam
  Wstęp. Wybór kierunku studiów przez kandydata można analizować w odniesieniu do jego statusu ekonomicznego. Celem artykułu było zbadanie wpływu sytuacji społeczno-ekonomicznej studenta na wybór kierunku studiów. Materiał i metody. Ankietą objęto 514 studentów pierwszego roku PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wyniki. W wyniku analiz stwierdzono, iż najkorzystniejszą sytuację materialną posiadali studenci kierunku ratownictwo medyczne, najmniej korzystną zaś na filologii, specjalność filologia rosyjska. U blisko 70,0% badanych oboje rodzice pracują i osiągają stałe dochody. Średni poziom dochodu netto na jedną osobę wyniósł 810,00 zł. Gospodarstwo domowe studenta liczyło średnio 3,9 osoby. Wnioski. Student PSW posiada dochody na 1 osobę w gospodarstwie domowym na poziomie do 1000 zł (blisko o 30% niższe niż przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2015 r. – GUS, 2016 w Polsce), z 3-4 osobami w gospodarstwie domowym, w którym oboje rodziców są aktywni zawodowo, głównie jako zatrudnieni u kogoś.
 • Rekord
  Characterization of Staphylococcus epidermidis isolates cultured from patients with infected hip prostheses
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2018-05-22) Bogut, Agnieszka ; Niedźwiadek, Justyna ; Strzelec-Nowak, Dagmara ; Plewik, Dorota ; Mazurkiewicz, Tomasz ; Marczyński, Wojciech ; Olender, Alina
  Background. Coagulase negative staphylococci are at the forefront of etiologic agents of periprosthetic joint infections (PJIs). The purpose of the study was to characterise causative isolates (n=19) of Staphylococcus epidermidis (SE) – with emphasis on their phenotypic and genotypic heterogeneity. Material and methods. The isolates were cultured from multiple samples obtained perioperatively during revision surgery from 14 patients with clinically and/or microbiologically proven PJI. Phenotypic heterogeneity included variations of colony morphologies, drug resistance patterns and/or the capability of the biofilm formation and was verified by the DNA fingerprinting assay. Results. Phenotypic discrepancies were observed between isolates cultured from 5 patients (35.7%). The genotyping assay identified 3 pairs of isolates as unrelated; single pairs were genetically related and indistinguishable. The biofilm production was detected in 17 isolates, among which 5 (29.4%) were proficient biofilm formers harbouring the icaADBC genes. Additionally, one ica-positive isolate produced a moderate, protease-sensitive biofilm. The remaining isolates were moderate biofilm producers among which four developed protease-sensitive biofilms. Conclusions. The majority of PJIs are monoclonal; nevertheless, phenotypic diversity of SE is a frequent phenomenon which can complicate the diagnostic proceeding. Adherence ability is an important pathogenic trait of SE although the chemical composition of the resultant biofilm, its intensity and regulation of development can vary.
 • Rekord
  Analiza systemu motywacyjnego pracowników kadry administracyjnej jednostki sektora publicznego
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2018-06) Tokarski, Daniel ; Smarzewska, Agnieszka ; Szepeluk, Adam
  Wstęp. Przedmiotem badań była ocena opinii pracowników kadry administracyjnej jednostki sektora publicznego w tym przypadku Uczelni Wyższej nt. wewnętrznego systemu motywacyjnego. Celem pracy było określenie najbardziej istotnych bodźców motywacyjnych z uwzględnieniem podziału na motywatory płacowe oraz pozapłacowe. Materiał i metody. Badanie zrealizowano przy pomocy kwestionariusza ankiety online, na zasadzie doboru celowego respondentów, tj. każdy pracownik administracyjny otrzymał maila z linkiem do kwestionariusza ankiety wraz z prośbą o wzięcie udziału w badaniu. Wyniki. Badania własne przeprowadzane za pomocą kwestionariusza ankiety wykazały, iż głównymi czynnikami motywującymi pracowników administracyjnych do pracy są m.in.: wysokość wynagrodzenia zasadniczego, możliwość awansu, zmiana stopnia zaszeregowania, stabilność zatrudnienia, skonkretyzowane i jasno wyznaczone cele oraz premia uznaniowa. Wnioski. Płacowe czynniki motywacyjne są dla respondentów kluczowe w procesie samorealizacji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Oznacza to, że pracownicy najbardziej cenią sobie fakt stałej, dobrze płatnej pracy z możliwością rozwoju.
 • Rekord
  Wsparcie społeczne a zachowania agresywne młodzieży ponadgimnazjalnej z uwzględnieniem płci oraz wieku badanej grupy
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2018-09) Ławnik, Anna ; Marcinowicz, Ludmiła ; Szepeluk, Adam
  Wstęp. Wsparcie społeczne to proces, w którym osoba próbuje zaspokoić potrzeby innej, dzięki takiemu działaniu wspierana jednostka czuje się lubiana, kochana, szanowana i ceniona. Zachowania agresywne mają na celu wyrządzenie krzywdy i doprowadzenie do utraty cenionych społecznie wartości, zadanie bólu fizycznego lub moralnego innemu człowiekowi. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego, województwa lubelskiego. Badania realizowano techniką ankiety audytoryjnej nadzorowanej przez autorkę pracy. Wyniki. Ogólna agresja kobiet wiązała się istotnie statystycznie ze wsparciem oceny. Na poziom ogólny agresji wśród mężczyzn istotny wpływ miało wsparcie poczucia wartości oraz ogólne wsparcie społeczne. Nie wykazano różnicy pomiędzy wsparciem społecznym a agresją ogólną wśród badanych w wieku 19-21 lat. Ogólna agresja młodzieży w wieku 18 lat wiązała się z poziomem wsparcia materialnego oraz ogólnego wsparcia społecznego. Wnioski. Poczucie wsparcia społecznego różnicuje młodzież ponadgimnazjalną o różnym poziomie wsparcia społecznego w zakresie zachowań agresywnych, silniej przy podziale ze względu na płeć niż na wiek.