2017, volume 11, issue 1

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 11
 • Rekord
  Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej i placówek oświatowych”
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2017) Ruszkowska, Marzena
 • Rekord
  The incidence of diabetes complications in elderly patients under the community nursing care
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2017) Wróblewska, Izabela ; Dziechciaż, Małgorzata ; Oleśniewicz, Piotr ; Wróblewska, Zuzanna ; Talarska, Dorota ; Zagórski, Jerzy
  Medical documentation of 4680 patients of an individual nursing practice in Jarosław, Poland, was analyzed statistically. The inclusion criteria of the conducted research were patients age ≥60 years with type 2 diabetes diagnosed by a physician. The study patients were selected with the use of a diagnostic survey method, the authors’ own questionnaire, and medical documentation analysis. As a result, the study involved 170 patients. The chi-square test of independence and the Mann-Whitney test were applied to verify the differences between the variables. The majority of the studied patients were women (61.1%), in the 71–80 age group (57.6%). Irrespective of gender, diabetes was most often diagnosed in people in early senility, aged 60–70 years (62.9%). Most of the respondents received oral medications (59.4%); had a large waist circumference (92.9%), as well as high body mass index (95.3%). In the majority of the elderly, no hypoglycaemia (83.0%) or hyperglycaemia (77.6%) were recognized. However, numerous complications were diagnosed, namely dyslipidaemia (85.9%), hypertension (81.8%), macroangiopathy (90.0%), microangiopathy (71.2%), and ophthalmological diseases (25.9%). Most diabetics suffer from overweight or obesity, and long-term diabetes complications. Analyzing the incidence of diabetes and its complications should help to outline further actions that need to be taken to diagnose and prevent the disease in order to detect its complications early and prolong the patients’ survival as well as raise their quality of life.
 • Rekord
  Optymizm a efektywność zawodowa pracowników. Część I. Interpretacja zdarzeń pozytywnych
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2017) Dresler, Ewelina
  Wstęp. N iniejszy a rtykuł s tanowi p ierwszą c zęść r ozważań n a t emat o ptymizmu i jego związku z efektywnością w pracy. Skoncentrowano się na jednym aspekcie optymizmu jakim jest sposób interpretacji zdarzeń pozytywnych przez pracowników związanych ze sprzedażą. Celem pracy jest, poza ukazaniem teoretycznych aspektów optymizmu, sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy różnymi wymiarami optymizmu takimi jak zasięg, stałość i personalizacja zdarzeń pozytywnych a poziomem efektywności pracowników. Materiały i metody. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań własnych projektu badawczego realizowanego w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Badania zostały oparte na koncepcji optymizmu M. Seligmana. Wyniki badań. Wyniki badań własnych sugerują istnienie zależności pomiędzy poziomem efektywności a stałością i zasięgiem pierwszego aspektu optymizmu jakim jest interpretacja zdarzeń pozytywnych. Z kolei nie stwierdzono zależności pomiędzy sposobem personalizacji pomyślnych zdarzeń a poziomem efektywności pracowników. Wnioski. Przeprowadzone badania sugerują istnienie zależności pomiędzy poziomem optymizmu a efektywnością w pracy otwierając pole do dalszych badań w tej dziedzinie. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie praktyczne. Pracodawcy, poprzez trening pracowników z elementami terapii psychologicznej, mogą wpływać na ich poziom optymizmu i w konsekwencji na ich efektywność w pracy.
 • Rekord
  Finansowanie oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2017) Adamowicz, Mieczysław ; Kmieciński, Michał
  Oświata finansowana jest gównie ze środków budżetu państwa transferowanych do jednostek samorządu terytorialnego w formie subwencji i dotacji. Około 62% subwencji oświatowej otrzymują gminy. Niedostatek środków z budżetu szkoły uzupełniają z zasobów własnych oraz ze źródeł funduszy Unii Europejskiej, różnych fundacji i źródeł prywatnych. Wielkość subwencji oświatowej ustalana jest według algorytmu przyjmowanego dla konkretnego roku i dzielona między jednostki samorządu terytorialnego (JST) według liczby uczniów. Przy naliczaniu subwencji brany jest pod uwagę stopień awansu zawodowego nauczycieli, liczbę uczniów niepełnosprawnych, typ szkoły i in. W budżecie państwa ustala się także środki na wychowanie przedszkolne i inne cele takie, jak np. wyprawka szkolna. Poziom wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej przez samorządy jest zróżnicowany. Samorządy finansują z własnych źródeł szereg zadań oświatowych powierzając je organom obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Finansowanie zadań oświatowych z Programów Europejskich stanowiło znaczące wsparcie dla jakości oświaty i rozwoju kompetencji.
 • Rekord
  Towards strategic self-regulation in second/foreign language learning. Part II. Learning from good language learners
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2017) Dąbrowska, Małgorzata
  The main aim of this series of three articles is to explore the question of what it is that makes ‘good’ language learners, what individual factors can influence the learner’s success in second/foreign language learning, and what teachers and learners can learn from those who succeed in this complex task. In Part I., the author reviews a number of research studies on the ‘Good Language Learner’ issue conducted since the 1960s; she also attempts to summarize the main characteristics, strategies, and behaviours of successful and unsuccessful learners. Part II. presents an overview of studies focused on the role of selected individual differences and shows how the variables may influence the process and outcomes of language learning; it also indicates which strategies and behaviours of ‘good’ learners can be taught and learnt in the classroom. In Part III., the author explores the issue further and presents the results of her empirical studies aimed at identifying the features and strategies of both successful students of English as a foreign language and learners with lower achievements. The pedagogical implications for language teaching and learning discussed within the series are closely related to the ideas of strategies-based and styles-and-strategies-based instruction in language education, self-regulated or autonomous language learning, and continued lifelong learning.