Towards strategic self-regulation in second/foreign language learning. Part II. Learning from good language learners Strategiczna samoregulacja w nauce języka drugiego/obcego. Część II. Nauka zachowań i strategii dobrych uczniów

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Dąbrowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
The main aim of this series of three articles is to explore the question of what it is that makes ‘good’ language learners, what individual factors can influence the learner’s success in second/foreign language learning, and what teachers and learners can learn from those who succeed in this complex task. In Part I., the author reviews a number of research studies on the ‘Good Language Learner’ issue conducted since the 1960s; she also attempts to summarize the main characteristics, strategies, and behaviours of successful and unsuccessful learners. Part II. presents an overview of studies focused on the role of selected individual differences and shows how the variables may influence the process and outcomes of language learning; it also indicates which strategies and behaviours of ‘good’ learners can be taught and learnt in the classroom. In Part III., the author explores the issue further and presents the results of her empirical studies aimed at identifying the features and strategies of both successful students of English as a foreign language and learners with lower achievements. The pedagogical implications for language teaching and learning discussed within the series are closely related to the ideas of strategies-based and styles-and-strategies-based instruction in language education, self-regulated or autonomous language learning, and continued lifelong learning.
Niniejszy cykl trzech artykułów poświęcony jest zagadnieniu tzw. ‘dobrego’ ucznia języka drugiego/obcego, związkom pomiędzy wybranymi czynnikami indywidualnymi a sukcesem w nauce oraz próbie odpowiedzi na pytanie, czego możemy nauczyć się od uczących się języków obcych, którzy odnoszą sukces. W części pierwszej autorka dokonuje przeglądu badań cech, strategii i zachowań ‘dobrego’ ucznia prowadzonych od lat 60-tych ubiegłego wieku oraz przedstawia charakterystykę uczniów o wysokich i niższych poziomach osiągnięć. Część druga poświęcona jest roli wybranych czynników indywidualnych oraz omówieniu badań wskazujących na to, w jaki sposób mogą one wpływać na przebieg i wyniki nauki języka obcego oraz jakich zachowań i strategii ‘dobrych’ uczniów można nauczać i nauczyć się w klasie szkolnej. W części trzeciej autorka prezentuje wyniki własnych badań empirycznych mających na celu identyfikację cech i strategii uczących się o zróżnicowanym poziomie osiągnięć w nauce języka angielskiego jako obcego w warunkach szkolnych. Implikacje pedagogiczne zagadnień omawianych w tej serii artykułów powiązane są z ideą instrukcji strategicznej w edukacji językowej, samoregulacji i autonomii w nauce oraz umiejętnościom niezbędnym do kontynuacji uczenia się przez całe życie.
Opis
Słowa kluczowe
‘good’ language learners, individual differences, learning strategies, learning self-regulation, learning to learn, strategies-based instruction, styles-and-strategies-based instruction, ‘dobry’ uczeń języka drugiego/obcego, różnice indywidualne, strategie uczenia się, samoregulacja w nauce, trening strategii uczenia się
Cytowanie
Dąbrowska M. (2017), Towards strategic self-regulation in second/foreign language learning. Part II. Learning from good language learners. Rozprawy Społeczne, 11 (1), s. 57-67