Nacjonalizm – główny komponent tożsamości kibicowskiej na przykładzie fanów lokalnego klubu Korona Kielce / Nationalism – the main component of the fan identity on the example of fans of the local club Korona Kielce

Miniatura obrazu
Data
2020-12-10
Autorzy
Kamecka, Gabriela
Jackowicz, Kamil
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Zbadanie wpływu nacjonalizmu na kreowanie tożsamości przez kibiców lokalnego klubu piłkarskiego Korona Kielce. Praca składa się z inspiracji teoretycznych dotyczących nacjonalizmu, tożsamości narodowej i lokalnej oraz danych z badania empirycznego. Materiał i metody. Analiza treści zawartych w oficjalnym dyskursie fanów klubu Korona Kielce na podstawie fanzinu Złocisto-Krwiści. Wyniki. Badanie wykazało fundamentalny wpływ nacjonalizmu na kreowanie tożsamości kibiców lokalnego klubu sportowego. Wnioski. Badanie empiryczne ukazało kibiców, jako zbiorowość złożoną, o silnej tożsamości kibicowskiej, dużym przywiązaniu do narodu i wartości nacjonalistycznych oraz antynomiczną na poziomie fundamentalnych aspektów światopoglądowych.
To examine the impact of nationalism on the creation of identity by supporters of the local football club Korona Kielce. The work consists of theoretical inspirations regarding nationalism, national and local identity, and data from empirical research. Material and methods. Analysis of content contained in the official discourse of the fans of the football club Korona Kielce – based on the fanzine Złocisto-Krwiści. Results. The study showed the fundamental impact of nationalism on creating the identity of supporters of the local sports club. Conclusions. Empirical research has shown supporters as a complex community with a strong supporter identity, strong attachment to the nation and nationalist values, and antinomical at the level of fundamental ideological aspects.
Opis
Słowa kluczowe
sport, tożsamość narodowa, nacjonalizm, kibice, tożsamość lokalna, sport, national identity, nationalism, fans, local identity
Cytowanie
Kamecka, G., Jackowicz, K. (2020). Nacjonalizm – główny komponent tożsamości kibicowskiej na przykładzie fanów lokalnego klubu Korona Kielce / Nationalism – the main component of the fan identity on the example of fans of the local club Korona Kielce, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(3), 126-140. https://doi.org/10.29316/rs/125030