Prospects for the development of Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the environmental sphere / Perspektywy rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska

Miniatura obrazu
Data
2023-09-28
Autorzy
Skorokhod, Iryna
Rebryna, Nina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: The purpose of the article is to study the peculiarities of the development of environmental cross-border cooperation, as well as to determine the prospects and ways of deepening interregional Ukrainian-Polish cooperation in the environmental sphere. The relevant international environmental cooperation of the states contributes to the improvement of the environment and provides a defined level of environmental safety. The challenges of international economic greening as well as the needs in cooperation between the neighboring states indicate that studying of the ecological state on the cross-border territories is considered to be of great significance. Materials and methods: The methods used are the analytical and descriptive ones based on the critical literature review and an experiential reflective attitude on the key issues concerning the cross-border cooperation, ecological safety, and prospects of development of environmental cooperation. Results: The role of cross-border cooperation in ensuring environmental security was studied in the article. The strategic priorities of Ukrainian-Polish environmental cooperation were considered. As a result of the analysis of the current state and the achieved results, the prospects for further ecological cooperation between Ukraine and the Republic of Poland in the conditions of European integration were revealed. Conclusions: It is concluded that to assure the development of the Ukrainian-Polish cross-border environmental cooperation and to build the ecological safety system on the trans-frontier territories it is required at the regional level to establish partnership relationships in the environmental and economic sector; to intensify the environmental and economic international cooperation at various cross-border scales; to create a network of cross-border environmental information centers; to promote the environmental public education in the border regions of the neighboring states etc.
Przedmiot i cel pracy: Tematem niniejszego opracowania jest specyfika rozwoju transgranicznej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, a także perspektywy i sposoby pogłębienia międzyregionalnej ukraińsko-polskiej współpracy w zakresie środowiska naturalnego. Współpraca międzynarodowa tych dwóch państw w dziedzinie ekologii przyczynia się do poprawy stanu środowiska oraz zapewnia określony poziom bezpieczeństwa środowiskowego. Wyzwania międzynarodowej ekologizacji gospodarki, a także konieczność współpracy między sąsiadującymi państwami wskazują na istotne znaczenie monitorowania sytuacji ekologicznej na terenach transgranicznych. Materiały i metody: Zastosowano metody analityczne i opisowe oparte na krytycznym przeglądzie literatury oraz empirycznej refleksji dotyczących kluczowych zagadnień dotyczących współpracy międzyregionalnej, bezpieczeństwa środowiskowego i perspektyw rozwoju współpracy w zakresie ochrony środowiska. Wyniki: Przeanalizowano rolę współpracy transgranicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa środowiskowego. Rozważono strategiczne priorytety ukraińsko-polskiej współpracy w zakresie ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonej analizy stanu obecnego i osiągniętych rezultatów nakreślono perspektywy dalszej współpracy w zakresie ochrony środowiska między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską w warunkach integracji europejskiej. Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla zapewnienia rozwoju ukraińsko-polskiej transgranicznej współpracy w zakresie ochrony środowiska oraz budowy systemu bezpieczeństwa środowiskowego na terenach przygranicznych konieczne jest ustanowienie partnerskich relacji w sektorze środowiskowym i gospodarczym na poziomie regionalnym, a także pogłębienie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska i współpracy gospodarczej, prowadzonej na różną skalę w wymiarze transgranicznym, oraz utworzenie sieci transgranicznych centrów informacji o środowisku, jak również promowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w regionach przygranicznych sąsiednich państw itp.
Opis
Słowa kluczowe
cross-border cooperation, environmental security, Ukrainian-Polish environmental cooperation, strategic priorities, prospects of environmental cooperation development, współpraca transgraniczna, bezpieczeństwo środowiskowe, ukraińsko-polska współpraca ekologiczna, priorytety strategiczne, perspektywy rozwoju współpracy w zakresie ochrony środowiska
Cytowanie
Skorokhod, I., Rebryna, N. (2023). Prospects for the development of Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the environmental sphere / Perspektywy rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska. Economic and Regional Studies, 16(3), 384-398. https://doi.org/10.2478/ers-2023-0024