Nieetyczny wymiar korupcji / Unethical dimension of corruption

Miniatura obrazu
Data
2020-02-29
Autorzy
Pięta, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule przedstawiono problem zjawiska korupcji, które z biegiem lat stało się zjawiskiem globalnym. Zwrócono uwagę na jego nieetyczny wymiar, skótki i zagrożenia oraz korupcję w ujęciu Jana Pawła II i Katolickiej Nauki Społecznej. Materiał i metody. Przeglądanie literatury oraz różnych artykułów na temat korupcji. Wyniki. Rozwój korupcji i nieustanne wykorzystywanie budżetu państwa na rzecz realizacji własnych korzyści. Stosowanie wszelakich zachowań korupcyjnych od nepotyzmu, klientelizmu po łapownictwo. Wpływ korupcji na niszczenie tkanki społecznej oraz destrukcję jednostki. Wnioski. Korupcja z socjologicznego punktu widzenia należy do mechanizmów degradujących moralną tkankę społeczeństwa. Narusza społeczne zaufanie i obniżaja zasoby kapitału społecznego, wpływa negatywnie na funkcjonowanie społeczeństwa, rozwój oraz jakość życia społecznego jednostek. Korupcja ze względu na swój nieetyczny wymiar wpływa również na dewastowanie zasad moralnych.
In the article on the problem of corruption, which have become a global phenomenon over the years. Attention was paid to its unethical dimension, arguments and threats as well as corruption according to John Paul II and Catholic Social Teaching. Material and methods. Browse literature and various articles on corruption. Results. The development of corruption and the constant use of the state budget to realize its own benefits. The use of corruption from nepotism, clientelism to bribery. The impact of corruption on the destruction of social fabric and the destruction of the individual. Conclusions. Corruption from a sociological point of view belongs to mechanisms degrading the moral fabric of society. It violates social trust and reduces the resources of social capital, which negatively affects the functioning of society, development and the quality of social life of individuals. Corruption, due to its unethical dimension, also affects the devastation of moral principles.
Opis
Słowa kluczowe
korupcja, klientelizm, łapownictwo, kumoterstwo, nepotyzm, corruption, clientelism, bribery, favoritism, nepotism
Cytowanie
Pięta,K. (2019). Nieetyczny wymiar korupcji / Unethical dimension of corruption, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 13(4), 25-36. https://doi.org/10.29316/rs/115050