2019, Volume 13, Issue 4

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 11
 • Rekord
 • Rekord
  Wpływ symulacji Marketplace na kompetencje przedsiębiorcze studentów / The impact of Marketplace simulations on students’ enterpreneurial competences
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-02-29) Pyra, Mariusz
  Cel pracy. Celem pracy jest identyfikacja roli i wpływu symulacji komputerowej Marketplace na kompetencje studentów z zakresu przedsiębiorczości, nabyte w procesie edukacji na uczelni wyższej. Praca została osadzona w literaturze poświęconej teorii kompetencji przedsiębiorczych i zawiera prezentację badań empirycznych przeprowadzonych w toku nauczania. Materiał i metody. Analiza statystyczna testów kompetencji (przed szkoleniem i po szkoleniu). Wyniki. Badania wskazały na istotny wpływ wykorzystanej symulacji na wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i kompetencji zarządczych wśród badanych studentów. Wnioski. Badania empiryczne wpływu symulacji komputerowych na kompetencje powinny uwzględniać ograniczenia, przede wszystkim pewien stopień subiektywizmu samooceny kompetencji przedsiębiorczych badanych, a także stosowanie krótkiej listy pytań merytorycznych.
 • Rekord
  Srebrna gospodarka w ramach zmian demograficznych na Warmii i Mazurach / Silver economy in the conditions of demographic changes on Warmii and Masuria
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-02-29) Łojko, Majka ; Leszczyńska-Rejchert, Anna
  Na przestrzeni ostatnich lat, wskutek przemian społeczno-demograficznych obserwowany jest coraz większy udział seniorów, jako aktywnych uczestników procesów rynkowych. Obserwowane zjawisko starzenia się społeczeństw jest procesem dynamicznym, nieuchronnym i nieodwracalnym, a stopień jego zaawansowania w dużej mierze zależy od fazy rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów czy regionów. W obliczu zachodzących zmian demograficznych w Polsce, srebrna gospodarka nabiera szczególnego znaczenia. Dzisiaj, to nie tylko produkty i usługi, które dotyczą seniorów, ale ogół aktywności (m.in. społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej) związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Przedmiotem artykułu jest sektor srebrnej gospodarki na Warmii i Mazurach, a celem próba odpowiedzi na pytanie o jej rolę i miejsce w obliczu postępującego procesu starzenie się ludności. W artykule sformułowano tezę, zgodnie, z którą zmiany demograficzne zachodzące na Warmii i Mazurach stanowią poważne wyzwanie dla rozwoju srebrnej gospodarki (lub szerzej: polityki senioralnej) w regionie.
 • Rekord
  Postrzeganie i respektowanie godności więźniów przez funkcjonariuszy Służby Więziennej / The perception of, and respect for, prisoners’ dignity among Prison Service officers
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-02-29) Lenart-Kłoś, Katarzyna
  Cel pracy. Celem pracy jest ustalenie postaw funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec godności osób pozbawionych wolności, a w szczególności zbadanie korelacji między wybranymi uwarunkowaniami (płcią, działem pracy, stażem zawodowym, religijnością i stanem cywilnym) i postrzeganiem godności osób pozbawionych wolności wraz z implikacjami. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w latach 2014-2015 wśród 475 funkcjonariuszy Służby Więziennej pracujących w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Badania zostały zrealizowane za pomocą ankiety audytoryjnej w ośrodkach szkoleń Służby Więziennej. Wyniki. Funkcjonariusze działu ochrony, osoby z dłuższym doświadczeniem zawodowym i mniej religijne postrzegają więźniów, jako ludzi gorszych od pozostających na wolności. Wychowawcy częściej niż pracownicy działu ochrony używają w kontaktach z więźniami formy „pan / pani”, natomiast osoby z dłuższym stażem pracy częściej zwracają się po imieniu. Respondenci pozostający w związku i regularnie praktykujący są bardziej skłonni zaryzykować życie w obronie skazanych. Wnioski. Do cech społeczno-demograficznych funkcjonariuszy Służby Więziennej różnicujących postrzeganie godności więźniów należą: dział pracy, staż zawodowy, stan cywilny i religijność. Nie wykazano natomiast istotnego zróżnicowania w zależności od płci.
 • Rekord
  Metodyka badań nad starszymi konsumentami systematyczny przegląd literatury / Methodology of research on older consumers - a systematic literature review
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020-02-29) Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna
  Cel pracy: Proces starzenia się społeczeństwa odmienia relacje społeczne. Dynamiczne zmiany demograficzne prowadzą do istotnego wzrostu zainteresowania badaczy poszczególnymi obszarami życia seniorów, w tym konsumpcji osób starszych. Celem opracowania jest usystematyzowanie dotychczasowych badań dotyczących starszych konsumentów. Materiał i metody badawcze: Zastosowaną metodą jest systematyczny przegląd literatury. Przedmiotem badań były artykuły naukowe, dotyczące starszych konsumentów, opublikowane przez polskich autorów. W celu doboru przedmiotu badań wykorzystano bazę Google Scholar. Dodatkowo, uzupełniono zestawienie z zastosowaniem metody kuli śnieżnej. Ostatecznie do badania przyjęto 94 publikacje naukowe z bazy 1900 wyświetleń. Wyniki: Analiza frekwencyjności w dwóch obszarach: stosowanych metod badawczych oraz problemów badawczych, pozwoliła na weryfikację postawionych hipotez, które dotyczą w szczególności: interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia starszych konsumentów; preferowania określonych kierunków badań – opieka zdrowotna, teleopieka, farmakologia, turystyka; braku powtarzalności badań. Wnioski: Publikacje naukowe dotyczące starszych konsumentów w Polsce noszą znamiona wczesnego rozwoju badań, w szczególności dotyczy to niewystarczającej ich kumulatywności, powtarzalności i możliwości porównywania.