Development of the tourist function within areas of lower silesian landscape parks / Rozwój funkcji turystycznej obszarów dolnośląskich parków krajobrazowych

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Uglis, Jarosław
Jęczmyk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The aim of the study was to present the development of the tourist function in the areas of Lower Silesian landscape parks. The subject of the study were the communes associated with Lower Silesian landscape parks. Materials and methods: The study covered 59 communes of the Lower Silesia Voiovodeship where 12 landscape parks are located. In this research six indicators of the level of tourism development were listed - three in the field of conditions of tourism development and three in the field of tourist traffic. Results: A significant dependency between the surface area of a landscape park and the state of tourismoriented land development was established. It turned out that among the 59 surveyed communes in 14 of them there are no tourist accommodation facilities. Conclusions: Based on the conducted surveys, it was found that the highest level of tourist function development occurs in the communes associated with the following landscape parks: Śnieżnik, the Sudety Wałbrzyskie, the Owl Mountains, Książ and Bóbr Valley Landscape Park.
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było przedstawienie rozwoju funkcji turystycznej obszarów dolnośląskich parków krajobrazowych. Przedmiotem badań były gminy związane z dolnośląskimi parkami krajobrazowymi. Materiały i metody: Badaniami objęto 59 gmin województwa dolnośląskiego na terenie których zlokalizowanych było 12 parków krajobrazowych. W badaniu wyznaczono sześć wskaźników opisujących poziom rozwoju funkcji turystycznej - po trzy z zakresu stanu zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego. Wyniki: Ustalono istotną zależność między powierzchnią parku krajobrazowego a stanem zagospodarowania turystycznego. Okazało się, że wśród 59 z badanych gmin na terenie 14 z nich nie funkcjonuje ani jeden turystyczny obiekt noclegowy. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najwyższy poziom rozwoju funkcji turystycznej występuje w gminach związanych z następującymi parkami krajobrazowymi: Śnieżnickim, Sudetów Wałbrzyskich, Gór Sowich, Księżańskim i Doliny Bobru.
Opis
Słowa kluczowe
tourist function, landscape parks, Lower Silesia, funkcja turystyczna, parki krajobrazowe, Dolny Śląsk
Cytowanie
Uglis J., Jęczmyk A. (2017), Development of the tourist function within areas of lower silesian landscape parks / Rozwój funkcji turystycznej obszarów dolnośląskich parków krajobrazowych. Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 16-27