Alternatywne metody nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Alternative methods of teaching pre-school children to read

Miniatura obrazu
Data
2020-01-31
Autorzy
Waszczuk, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W Polsce na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele nowych koncepcji nauki czytania umownie nazywanych „metodami”. Do najbardziej znanych zaliczyć można: Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, symultaniczno-sekwencyjną metodę nauki czytania J. Cieszyńskiej, metodę fonetyczno-literowo-barwną B. Rocławskiego, czy sojusz metod E. Arciszewskiej. Prezentowane metody alternatywne dają sposobność prowadzenia nauki w sposób rzec można „niezauważalny” przez dziecko, w sposób, który jest dla niego zabawą, poszukiwaniem, a w żadnym przypadku nie jest obciążeniem. Wdrożenie wyżej wymienionych koncepcji edukacji czytelniczej na etapie edukacji przedszkolnej ma na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Za to ważne zadanie odpowiedzialni są nauczyciele. Dlatego też postanowiono określić, jaka jest wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego znajomość alternatywnych metod nauki czytania, czy i które z nich stosują w praktyce? Czy istnieje potrzeba poszukiwania, stosowania nowych, innowacyjnych sposobów nauki czytania dzieci już w wieku przedszkolnym? Jest to istotne zagadnienie, ponieważ teoretycy w dziedzinie edukacji, jak i nauczyciele praktycy od lat poszukują optymalnej, najbardziej efektywnej metody przygotowującej dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia nauki czytania w szkole podstawowej. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta. Wyniki badań pozwoliły wskazać znane oraz wykorzystywane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego alternatywne metody nauki czytania. Niestety po podsumowaniu powyższych rozważań nasuwa się refleksja, iż nowatorskie rozwiązania edukacyjne owszem pojawiają się na szczeblu wychowania przedszkolnego, jednak nie w wystarczającym zakresie.
In recent years many new conceptions of teaching how to read appeared in Poland, which are conventionally called “methods”. The best known of them include: the Good Start Method by M. Bogdanowicz, the simultaneous-sequential method of teaching to read by J. Cieszyńska, the phonetic-literal-coloured method by B. Rocławski, or the alliance of methods by E. Arciszewska. The presented alternative methods give the opportunity to conduct teaching in the way that is “imperceptible” by a child and which he or she perceives as fun or pursuit , rather than burden.. The implementation of the above-mentioned conception of teaching to read at the stage of kindergarten aims at preparing a child to start education at primary school. It is the teachers who are responsible for this important task. Hence, it was decided to analyse the knowledge of alternative methods of teaching to read among the teachers of pre-school education: if and which of these methods are applied by them in practice? Is there a need to seek or to use new, innovative ways of teaching pre-school children to read? It is a crucial question for both education theorists and teaching practitioners who have long been looking for the most effective and optimal method preparing pre-school children to start teaching to read at primary school. A diagnostic survey method was used in the research, and the technique was a questionnaire. The results of the conducted research allowed to indicate the alternative methods of teaching to read, known and used among the teachers of pre-school education. Unfortunately, summarizing the above considerations implies that ground-breaking educational solutions, thought appearing at the level of pre-school education—are not present in a insufficient degree.
Opis
Słowa kluczowe
alternatywne metody nauki czytania, nauczyciele wychowania przedszkolnego, dzieci w wieku przedszkolnym, alternative methods of teaching to read, pre-school education teacher, pre-school children
Cytowanie
Waszczuk J. (2019). Alternatywne metody nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Alternative methods of teaching pre-school children to read, Rozprawy Społeczne/ Social Dissertations, 13(3), 84-95. https://doi.org/10.29316/rs/114823