The evolution of China’s economic engagement in Central and Eastern Europe / Ewolucja zaangażowania gospodarczego Chin w Europie Środkowej i Wschodniej

Miniatura obrazu
Data
2022-03-31
Autorzy
Bharti, Mukesh Shankar
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: The purpose of this study is to assess the economic partnership between China and Central and Eastern Europe (CEE). It evaluates the economic policy since the cooperation in the region began, as the 17+1 process. The study evaluates the success and failure of China’s economic engagement in the 17 CEE countries and the Balkan region. This article explores how the relationship was made stronger in CEE countries for economic development. It looks at diplomatic ties, trade knot and economic initiatives, and it examines China’s relations with other CEE countries. The article aims to examine the geographical distribution of China’s economic influence on the CEE countries. Materials and methods: Content analysis is widely used as a comparative technique by the press, media, think tanks and communication. There are official statistics from a wide range of institutions (The China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE), the IMF, the OECD, the European Commission, the European Union, Statistics CEE countries and the European External Action Service). Results: The latest result indicates that Chinese economic policy is not achieving more success than the expected objectives in CEE countries. Conclusions: China’s economic impact on CEE countries is relatively small. Central and Eastern European countries are highly dependent on trade and investment relations with developed states, mainly EU members, while China accounts for a minor share.
Przedmiot i cel pracy: Celem tego badania jest ocena partnerstwa gospodarczego między Chinami oraz Europą Środkową i Wschodnią (CEE). Ocenia ono politykę gospodarczą, odkąd współpraca w regionie rozpoczęła się w postaci procesu 17+1. Badanie ocenia sukces i porażkę zaangażowania gospodarczego Chin w 17 krajach CEE i regionie bałkańskim. Niniejszy artykuł bada wzmocnienie relacji w krajach CEE dla rozwoju gospodarczego. Przygląda się powiązaniom dyplomatycznym, więzom handlowym i inicjatywom gospodarczym, oraz bada stosunki Chin z innymi krajami CEE. Celem artykułu jest zbadanie geograficznej dystrybucji gospodarczego wpływu Chin na kraje CEE. Materiały i metody: Techniką porównawczą szeroko stosowaną przez prasę, media, think tanki i komunikację jest analiza treści. Istnieją oficjalne statystyki z szerokiej gamy instytucji (Chińscy Obserwatorzy w Europie Środkowej i Wschodniej (CHOICE), IMF, OECD, Komisja Europejska, Unia Europejska, statystyki krajów CEE i Europejska Służba Działań Zewnętrznych). Wyniki: Najnowszy wynik wskazuje, że chińska polityka gospodarcza nie osiąga większego sukcesu niż cele spodziewane w krajach CEE. Wnioski: W pływ g ospodarczy Chinna kraje CEE jest względnie mały. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są wysoce zależne od stosunków handlowych i inwestycyjnych z państwami rozwiniętymi, głównie członkami UE, podczas gdy Chiny stanowią niewielki udział.
Opis
Słowa kluczowe
China, Central and Eastern Europe, economy cooperation, geopolitics, New Silk Road, Chiny, Europa Środkowa i Wschodnia, współpraca gospodarcza, geopolityka, Nowy Jedwabny Szlak
Cytowanie
Bharti, M.S. (2022). The evolution of China’s economic engagement in Central and Eastern Europe / Ewolucja zaangażowania gospodarczego Chin w Europie Środkowej i Wschodniej. Economic and Regional Studies, 15(1), 90-106. https://doi.org/10.2478/ers-2022-0007