Economic development and dependence theory: the approach of the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) / Teoria rozwoju gospodarczego i zależności: podejście Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC)

Miniatura obrazu
Data
2018-03
Autorzy
Bonzanini, Osmar Antonio
Menuzzi Diverio, Tamara Silvana
Zuliani da Silva, Luiz Gustavo
Olesiak, Estevo Mateus
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The purpose of this article is to present the vision of ECLAC - Economic Commission for Latin America and the Caribbean and its contribution to the reflections on economic development. Materials and methods: This is an exploratory and descriptive study. The first part of the paper contemplates the emergence and evolution of ECLAC thinking during its more than sixty-five years of existence. The second deals with dependency theory, ending with the current thinking proposed by ECLAC. Results: It results in a brief analysis of the moment of the globalization of the economy as an exclusionary process in the history of capitalism, emphasizing the importance of the ECLAC thinking, reinvigorated nowadays. Conclusions: It is considered that the dependency theory has been the great contribution of ECLAC thinking, with the change of focus from a viewpoint only from the prism of the central countries, to an optic from the point of view of the peripheral countries.
Przedmiot i cel pracy: Celem tego artykułu jest przedstawienie wizji ECLAC - Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz jej wkładu w rozważania na temat rozwoju gospodarczego. Materiały i metody: Jest to studium o charakterze badawczym i opisowym. W pierwszej części artykułu podejmowane są rozważania nad pojawieniem się i ewolucją myśli ECLAC podczas ponad sześćdziesięciu pięciu lat jej istnienia. W drugiej części zajęto się teorią zależności, kończąc na obecnej linii rozważań proponowanej przez ECLAC. Wyniki: Rezultatem niniejszego studium jest krótka analiza etapu globalizacji w gospodarce jako procesu wyłączającego w historii kapitalizmu, z uwypukleniem znaczenia myśli ECLAC, której w dzisiejszej dobie zyskała nową energię. Wnioski: Teoria zależności zostaje uznana za wielki wkład myśli ECLAC wraz ze zmianą orientacji poglądowej z takiej która wyraża tylko przekonania państw o kluczowej pozycji na taką która przedstawia poglądy krajów peryferyjnych.
Opis
Słowa kluczowe
ECLAC, development, theory of dependency, rozwój, teoria zależności
Cytowanie
Bonzanini O.A., Menuzzi Diverio T.S., Zuliani da Silva L.G., Olesiak E.M. (2018), Economic development and dependence theory: the approach of the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) / Teoria rozwoju gospodarczego i zależności: podejście Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC). Economic and Regional Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 20-33. https://doi.org/10.29316/ers-seir.2018.02