Myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego (1814–1871) a koncepcja integralnego rozwoju i ochrony dziecka / Blessed Edmund Bojanowski’s (1814–1871) pedagogical thought and the concept of integral child development and protection

Miniatura obrazu
Data
2020-12-10
Autorzy
Łuczyński, Andrzej Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Integralne wychowanie dziecka według Edmunda Bojanowskiego wraz z nieodłączną od niego ideą ochrony dziecka jest wyrazem twórczych przemyśleń i poszukiwań tego wybitnego polskiego społecznika i myśliciela XIX wieku. Jego myśl pedagogiczna nie utraciła swej aktualności i również współcześnie stanowi ważny punkt odniesienia dla praktyki pedagogicznej. Tekst wskazuje na oryginalność systemu wychowania Edmunda Bojanowskiego, który w swych podstawowych założeniach odwołuje się do natury, historii i religii i może zostać pomyślnie wykorzystany jako cenne narzędzie w procesie kształtowania u dzieci mocnych i harmonijnych osobowości. Materiał i metody. Wykorzystano literaturę źródłową i opracowania dotyczące koncepcji wychowania Edmunda Bojanowskiego. Wyniki. W przekonaniu E. Bojanowskiego „sukces wychowawczy” można osiągnąć troszcząc się o integralny rozwój i wychowanie dziecka. Wnioski. Bez dobrze pojętej „ochrony” dziecka integralny rozwój i wychowanie dziecka jest znacznie utrudnione.
The article explores Edmund Bojanowski’s idea of integral upbringing with its intrinsic idea of child protection. It is based on the analysis of creative thought and explorations of this 19th-century outstanding Polish social activist and thinker. His pedagogical thought keeps its relevance and nowadays remains an important reference point for pedagogical practice. The Author emphasises the originality of Edmund Bojanowski’s upbringing system, which in its basic assumptions refers to nature, history and religion and can be successfully used as a valuable tool in the process of shaping strong and harmonious personalities in children. Material and methods. Source literature and studies on the concept of education of Edmund Bojanowski were used. Results. According to E. Bojanowski, “educational success” can be achieved by caring for the integral development and upbringing of the child. Conclusions. Without a well-understood “protection” of the child, the integral development and upbringing of the child is significantly hindered.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja, ochrona, dziecko, wychowanie, Bojanowski, education, protection, child, upbringing
Cytowanie
Łuczyński, A. P. (2020). Myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego (1814–1871) a koncepcja integralnego rozwoju i ochrony dziecka / Blessed Edmund Bojanowski’s (1814–1871) pedagogical thought and the concept of integral child development and protection, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(3), 1-14. https://doi.org/10.29316/rs/125838