Selected lifestyle factors of female university students as related to sports activities Wybrane czynniki stylu życia studentek w świetle aktywności sportowej

Miniatura obrazu
Data
2019-03-21
Autorzy
Bukova, Alena
Zuskova, Klaudia
Szerdiova, Lenka
Horbacz. Agata Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. The transition from high school to college is an important milestone in the life of adolescents. In this stage of life, they are already aware of their responsibility for their health, which allows them to develop their health habits. The aim of this study was to increase the knowledge about selected aspects of female university students’ lifestyle, including sports, sleep, stress, alcohol and smoking. Material and methods. T his c ross-sectional research w as c arried out with 1 ,055 female university students in their first year of study at two universities in Slovakia as part of the VEGA grant project no. 1/0825/17 “Recommendations for physical activities in prevention and control of non-communicable diseases and their implementation in the Eastern part of Slovakia” implemented at P.J. Šafárik University in Košice. Data was collected on lifestyle factors, including frequency and regularity of participating in sports during the preceding half year, by means of a questionnaire. Results. Students of both universities reported low levels of engagement in sport activity in the preceding six months, in terms of frequency and regularity of its weekly performance. There appeared to be a statistically significant relationship between the frequency of sport activity and fatigue after waking. Other relationships were not found to be statistically significant. Conclusions. The scope of educational work by university education experts should include appropriate ways of influencing the lifestyle of first-year university students towards maintaining their good health. This can be carried out within the context of health education during compulsory and optional physical education classes.
Wprowadzenie. Przejście ze szkoły średniej na studia jest ważnym krokiem w życiu nastolatków. Na tym etapie życia są już świadomi swojej odpowiedzialności za własne zdrowie, co pozwala im rozwijać nawyki zdrowotne. Celem badań było poszerzenie wiedzy na temat wybranych aspektów stylu życia, takich jak sport, sen, stres, alkohol i palenie papierosów. Materiał i metody. Badania przekrojowe przeprowadzono w grupie 1055 studentek na pierwszym roku studiów na dwóch uniwersytetach na Słowacji w ramach projektu grantowego VEGA nr 1/0825/17 „Wskazania do aktywności fizycznej w celu zapobiegania i kontroli chorób niezakaźnych oraz ich wdrożenie we wschodniej części Słowacji” przeprowadzonego na Universytecie P. J. Šafarika w Košiciach. Dane dotyczące częstotliwości i regularności uprawiania sportu, wybranych czynników stylu życia w przebiegu ostatniego półrocza zebrano za pomocą kwestionariusza. Wyniki. U studentek obu uczelni odnotowaliśmy niski poziom zaangażowania w aktywność sportową w poprzednich sześciu miesiącach pod względem tygodniowej częstotliwości i regularności jej realizowania. Stwierdziliśmy istotną korelację pomiędzy częstotliwością aktywności sportowej a zmęczeniem po przebudzeniu. Inne zależności nie zostały uznane za statystycznie istotne. Wnioski. Zakres prac edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli akademickich powinien uwzględniać odpowiednie sposoby wpływania na styl życia studentów pierwszego roku w celu utrzymania ich dobrego stanu zdrowia. Można to zrobić w kontekście edukacji zdrowotnej podczas obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
Opis
Słowa kluczowe
sleep, alcohol, stress, smoking, sporting activity, sen, alkohol, stres, palenie papierosów, aktywność sportowa
Cytowanie
Bukova A, Zuskova K, Szerdiova L, Horbacz AD. Selected lifestyle factors of female university students as related to sports activities. Health Prob Civil. 2019; 13(1): 38-47. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81109