The link rot phenomenon and its influence on the quality of the websites of rural tourism facilities in Poland / Zjawisko link rot i jego wpływ na jakość witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce

Miniatura obrazu
Data
2019-03-31
Autorzy
Król, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The subject of the research were the profiles of links (internal and outbound ones) of websites of rural tourism facilities in Poland. The purpose of the study was to assess the scale of the link rot phenomenon and its impact on the quality of websites of rural tourism facilities in Poland. Materials and methods: The assessment of the link profile was conducted using the Broken Link Checker application. The websites’ quality assessment (the degree of their optimization for search engines) was conducted using three different applications which automate tests. Results: A total of 919 websites were examined. Broken links were recorded on 464 sites, where approximately 65% of them had only a few broken links. Broken links that referred to the description of an offer or social media accounts were particularly unfavourable. No linear correlation was recorded between the number of broken links and the website’s optimization for search engines. Conclusions: The research demonstrated that the scale of the link rot phenomenon was relatively small in the group of the examined sites. It seems, however, that this was not the result of conscious design measures or optimization.
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań były profile linków (wewnętrznych i wychodzących) witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Celem pracy była ocena skali zjawiska link rot i jego wpływu na jakość witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Materiały i metody: Ocenę profilu linków przeprowadzono za pomocą aplikacji Broken Link Checker. Ocenę jakości witryn (stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek) wykonano przy pomocy trzech różnych aplikacji automatyzujących testy. Wyniki: Badaniom poddano łącznie 919 witryn internetowych. Niedziałające linki odnotowano na 464 witrynach, przy czym na około 65% z nich odnotowano jedynie kilka niedziałających linków. Szczególnie niekorzystne były niedziałające linki, które odsyłały do opisu oferty lub kont w mediach społecznościowych. Nie odnotowano zależności liniowej między liczbą niedziałających linków a stopniem optymalizacji witryny dla wyszukiwarek. Wnioski: Badania pokazały, że skala zjawiska link rot była w zbiorze badanych witryn relatywnie nieduża. Wydaje się jednak, że nie było to wynikiem świadomych zabiegów projektowych lub optymalizacji.
Opis
Słowa kluczowe
broken links, dead links, link rot, rural tourism, quality, optimization, niedziałające linki, martwe linki, rozpad linków, turystyka wiejska, jakość, optymalizacja
Cytowanie
Król, K. (2019). The link rot phenomenon and its influence on the quality of the websites of rural tourism facilities in Poland / Zjawisko link rot i jego wpływ na jakość witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Economic and Regional Studies, 12(1), p. 68-79. https://doi.org/10.2478/ers-2019-0007