Wychowawcze znaczenie obrzędowości inspirowane myślą i działalnością pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego / The educational significance of rituals inspired thought and pedagogical activity of blessed Edmund Bojanowski

Miniatura obrazu
Data
2020-12-10
Autorzy
Braun, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest obrzędowości, która w głównym nurcie życia często bywa pomijana. Można jednak zadać pytanie – czy mamy świadomość jaka wartość wychowawcza tkwi w obrzędowości. Na pewno miał tego pełną świadomość bł. Edmund Bojanowski, który w opracowanych przez siebie materiałach pozostawił nam wiele wskazówek jak z obrzędowości czynić środek wychowawczy. Celem artykułu będzie przypomnienie jak ważne miejsce w procesie wychowania zajmuje obrzędowość. Tekst składa się z trzech części. W pierwszej znajduje się analiza zjawiska obrzędowości, zaprezentowana jest jego typologia oraz funkcje. Druga poświęcona jest procesowi wychowania i wskazaniu elementów, w których możemy mówić o obrzędowości. Trzecią część stanowi wskazanie dziedzin wychowania, w których obrzędowość może odgrywać szczególną rolę. Zakończeniem artykułu jest wskazanie zasad wychowania, które mogą warunkować wychowawczą wartość obrzędów. Materiał i metody. Materiały źródłowe – kompendium Edmunda Bojanowskiego. Analiza dokumentów. Wyniki. Ukazanie wychowawczego znaczenia udziału dzieci i młodzieży w obrzędach. Wnioski. Wskazanie zasad wychowania, które mogą warunkować wychowawczą wartość obrzędów.
The purpose of this article will be to remind you how important rituals occupy in the process of education. The text consists of three parts. The first one analyzes the rituals phenomenon, presents its typology and functions. The second part is devoted to the process of upbringing and pointing out the elements in which we can talk about rituals. The third part is an indication of the areas of education in which rituals can play a special role. The end of the article is to indicate the principles of upbringing, which may condition the educational value of rites. Material and methods. Source materials – compendium of Edmund Bojanowski. Document analysis. Results. Showing the educational significance of the participation of children and youth in rites. Conclusions. Indication of the rules of upbringing, which may condition the educational value of rites.
Opis
Słowa kluczowe
wychowanie, obrzędowość, bł. Edmund Bojanowski, education, rituals, blessed Edmund Bojanowski
Cytowanie
Braun, K. (2020). Wychowawcze znaczenie obrzędowości inspirowane myślą i działalnością pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego / The educational significance of rituals inspired thought and pedagogical activity of blessed Edmund Bojanowski, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(3), 15-26. https://doi.org/1029316/rs/127215