The activity of agritourism farms in Podlaskie Voivodeship in the opinions of their owners / Działalność gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim w opinii ich właścicieli

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Sokół, Janusz Leszek
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The purpose of this study was to analyse and evaluate the operation of argritourism farms in Podlaskie Voivodeship (voivodeship is an equivalent of province in Polish administration), conducted with regard to their structure and market functioning, and the possibility of using the advisory and financial support existing in the region. Materials and methods: The research had a survey form and was conducted in the second half of 2014 on a sample of 120 agritourism farms, which constitutes more than 13% of all entities in Podlaskie Voivodeship. Results: Most of the agritourism farms in the Podlaskie Voivodeship are ones that do not exceed the area of 5 hectares. They are focused on hosting individual guests and families with little children. The majority of farm owners do not have adequate experience in providing agritourism services. The activity of agritourism farms is based primarily on the proprietary capital. Conclusions: Better education and more complete information about the possibilities and ways of obtaining financial support seem to be the key to a more dynamic and efficient development of agritourism in the rural areas of Podlaskie Voivodeship.
Przedmiot i cel pracy: Celem badań była analiza i ocena działalności gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim przeprowadzona pod kątem ich struktury i funkcjonowania na rynku oraz możliwości korzystania z istniejącego w regionie systemu wsparcia doradczo - finansowego. Materiały i metody: Badania miały charakter ankietowy, wykonano je w drugiej połowie 2014 roku na próbie 120 gospodarstw agroturystycznych, stanowiących ponad 13% wszystkich podmiotów znajdujących się w województwie podlaskim. Wyniki: Większość gospodarstw agroturystycznych na obszarze województwa podlaskiego to takie, których powierzchnia nie przekracza 5 hektarów. Nastawione są one na przyjęcie gości indywidualnych oraz rodzin z małymi dziećmi. Przeważająca część właścicieli gospodarstw nie ma odpowiedniego doświadczenia w świadczeniu usług agroturystycznych. Działalność agroturystyczna gospodarstw opiera się głównie na kapitale własnym. Wnioski: Lepsza edukacja i pełniejsze informacje o możliwościach i sposobach zdobywania środków wsparcia finansowego wydają się być kluczem do bardziej dynamicznego i efektywnego rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.
Opis
Słowa kluczowe
agritourism, Podlaskie Voivodeship, analysis of farms, agroturystyka, województwo podlaskie, analiza gospodarstw
Cytowanie
Sokół J.L. (2017), The activity of agritourism farms in Podlaskie Voivodeship in the opinions of their owners / Działalność gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim w opinii ich właścicieli. Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 2 pp. 39-49