Edukacja uczniów w młodszym wieku szkolnym na Słowacji i w Polsce – ujęcie komparatywne Education of pupils at earlier school ages in Slovakia and in Poland – a comparative view

Miniatura obrazu
Data
2022-11-16
Autorzy
Nazaruk, Stanisława Katarzyna
Bernátova, Renáta
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Celem podjętych wspólnych badań polsko-słowackich było przybliżenie studentom polskim i słowackim edukacji uczniów w młodszym wieku szkolnym w systemach oświatowych obu państw. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w 2022 roku na Uniwersytecie Preszowskim w Republice Słowackiej i Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Polsce. Z racji badanej problematyki posłużono się metodą analizy dokumentów. Wyniki: Badania dostarczyły faktów o podobieństwach i różnicach dotyczących edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Słowacji. Odnoszą się one do modelu edukacji, celów i programów nauczania. Wnioski: W obu państwach wdrażane są różne koncepcje edukacyjne, pokazują one kierunki zmian oświatowych, rolę nauczycieli, jak i odniesienia do samego ucznia jako głównego podmiotu edukacji. Te różnice uwarunkowane są wieloma czynnikami, m.in. historycznymi, kierunkami przeprowadzonych reform oświatowych, zmianami w programach nauczania. Jednak łączy je troska o wszechstronny rozwój ucznia.
The aim of the joint Polish-Slovak research undertaken was to familiarise Polish and Slovak students with the education of pupils at an earlier school age in the educational systems of both countries. Material and methods: The research was conducted in 2022 at the University of Prešov in the Slovak Republic and the Bialska Academy of Applied Sciences of John Paul II in Poland. Due to the issue under study, the method of document analysis was used. Results: T he r esearch p rovided f acts a bout s imilarities a nd d ifferences r egarding e arly childhood education in Poland and Slovakia. They refer to the educational model. Conclusions: Different educational concepts are implemented in both countries, they show the directions of educational changes, the role of teachers, as well as references to the pupil himself as the main subject of education. These differences are conditioned by a number of factors, including historical factors, the directions of the educational reforms carried out.
Opis
Słowa kluczowe
uczeń w młodszym wieku szkolnym, nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane, program nauczania, pupil at a earlier school age, teacher, early childhood education, integrated education, curriculum
Cytowanie
Nazaruk, S.,K., Bernátova, R., (2022)., Edukacja uczniów w młodszym wieku szkolnym na Słowacji i w Polsce – ujęcie komparatywne / Education of pupils at earlier school ages in Slovakia and in Poland – a comparative view, Rozprawy Społeczne / Social Dissertataions, 16, 288-300, https://doi.org/10.29316/rs/153384