Miłosierdzie jako wartość wychowawcza. Perspektywa pedagogiki chrześcijańskiej Mercy as an educational value. A Christian approach to pedagogy

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Miłosierdzie jest elementem powszechnego doświadczenia ludzkiego, gdyż na przestrzeni życia ciągle liczymy na nie, świadczymy je i otrzymujemy. Oprócz filozoficznego i teologicznego wymiaru, miłosierdzie ma również wymiar edukacyjny i wychowawczy. W artykule, po wyjaśnieniu potocznego i laickiego rozumienia miłosierdzia, skupiono się na jego rozumieniu w ujęciu religii chrześcijańskiej, na przejawach miłosierdzia w życiu codziennym oraz na charakterystyce stylu życia człowieka miłosiernego (na podstawie cytatów z Biblii oraz nauczania papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka). W kolejnych trzech częściach artykułu omówiono wychowanie do miłosierdzia w rodzinie, w szkole i organizacjach dziecięco-młodzieżowych oraz wartość miłosierdzia w życiu osób dorosłych oraz w okresie starości.
Mercy is an element of common human experience, on which we count, which we express and receive throughout all our life. Apart from its philosophical and theological dimension, mercy has also an educational quality. The article explains the common understanding of the concept of ‘mercy’ and focuses on its perception from the Christian perspective and its manifestations in everyday life. A merciful person’s lifestyle is described in regard to the quotes from the Bible and the teaching of popes, i.e. John Paul II, Benedict XVI and Francis. The following parts of the paper investigate the issue of mercy education in family, school and youth organizations. The final part of the article discusses the value of mercy in the life of adults and elderly persons.
Opis
Słowa kluczowe
miłosierdzie, wychowanie, rodzina, szkoła, pedagogika chrześcijańska, mercy, education, family, school, Christian pedagogy
Cytowanie
Kornas-Biela D. (2017), Miłosierdzie jako wartość wychowawcza. Perspektywa pedagogiki chrześcijańskiej. Rozprawy Społeczne, 11 (1), s. 5-15