Effectiveness of hemoperfusion in treatment of patients with non-biliary moderately severe pancreatitis Skuteczność zastosowania hemoperfuzji w leczeniu pacjentów z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki

Miniatura obrazu
Data
2018-07-12
Autorzy
Oliynyk, Oleksandr
Ślifirczyk, Anna
Pereviznyk, Bogdana
Kushnarov, Wiktor
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Acute pancreatitis morbidity has been rising annually all around the world. In case of acute necrotic pancreatitis, the mortality reaches 40% in the majority of hospitals. The therapy is effective if the efferent methods involve complex therapy of this disease. One such method is hemoperfusion, i.e. extracorporeal blood purification, which is widely used in toxicology. The authors of the article used hemoperfusion in a complex therapy in patients with severe acute pancreatitis. The following research presents an evaluation of the results of hemoperfusion used in a complex therapy of patients with acute pancreatitis. Material and methods. The study involved 38 patients with acute non-biliary moderately severe pancreatitis who were treated at an intensive care unit of Ternopil University Hospital in Ukraine. 18 patients were treated following the protocol for treatment of acute pancreatitis. In 20 patients, this treatment was additionally combined with hemoperfusion. We determined the levels of amylase, diastase, procalcitonin, bilirubin, malonic dialdehyde, and diene conjugates in blood serum and the level of leukocytes in the blood. Results. The levels of procalcitonin, amylase, bilirubin, leukocytes number, malonic dialdehyde, and diene conjugates were stabilised in patients of both groups, but in those who received hemoperfusion demonstrated much better results. These were manifested by significantly better levels of the amylase, bilirubin, creatinine, urea, procalcitonin, malonic dialdehyde, and diene conjugates in patients who received hemoperfusion (p< 0.005) than in the other group undergoing standard drug therapy. Conclusions. Hemoperfusion can be used as an effective method in the complex treatment of patients with acute pancreatitis.
Wprowadzenie. Corocznie na całym świecie obserwuje się wzrost zachorowalności na ostre zapalenie trzustki. W przypadku ostrego martwiczego zapalenia trzustki śmiertelność w większości szpitali osiąga 40%. Terapia jest skuteczna, jeśli metody odprowadzające obejmują kompleksową terapię tej choroby. Jedną z takich metod jest hemoperfuzja, tj. pozaustrojowa hemodializa krwi, szeroko stosowane w toksykologii. Autorzy artykułu zastosowali hemoperfuzję w kompleksowej terapii u pacjentów z ciężkim ostrym zapaleniem trzustki. Poniższe badania przedstawiają ocenę wyników hemoperfuzji stosowanej w kompleksowej terapii pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 38 pacjentów z ostrym, niezłośliwym i umiarkowanie ciężkim zapaleniem trzustki; leczonych w oddziale intensywnej opieki medycznej szpitala uniwersyteckiego na Ukrainie. Zgodnie z protokołem leczenia ostrego zapalenia trzustki leczono18 pacjentów. U 20 pacjentów leczenie to połączono dodatkowo z hemoperfuzją. Określono poziom amylazy, diastazy, prokalcytoniny, bilirubiny, dialdehydu malonowego i koniugatów dienowych w surowicy krwi oraz poziom leukocytów we krwi. Wyniki. Poziom prokalcytoniny, amylazy, bilirubiny, liczby leukocytów, dialdehydu malonowego i koniugatów dienowych były stabilizowane u pacjentów z obu grup, ale u tych pacjentów, u których włączono hemoperfuzję, wyniki były zdecydowanie lepsze. Przejawiały się one znacznie wyższym poziomem amylazy, bilirubiny, kreatyniny, mocznika, prokalcytoniny, dialdehydu malonowego i dienowych koniugatów u pacjentów, którym włączono hemoperfuzję hemoperfuzję (p <0,005) niż w drugiej grupie poddawanej standardowej terapii lekowej. Wnioski. Hemoperfuzja może być stosowana jako skuteczna metoda w kompleksowym leczeniu pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki.
Opis
Słowa kluczowe
acute pancreatitis, hemoperfusion, amylase, procalcitonin, ostre zapalenie trzustki, hemoperfuzja, amylaza, prokalcytonina
Cytowanie
Oliynyk O, Ślifirczyk A, Pereviznyk B, Kusharov V. Effectiveness of hemoperfusion in treatment of patients with non-biliary moderately severe pancreatitis. Health Prob Civil. 2018; 12(3): 204-208. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76521